Prihlasovanie náhradníkov na vakcináciu

Prihlasovanie náhradníkov na vakcináciu

Ako náhradník sa môže prihlásiť občan, ktorý spĺňa kritéria v zmysle V Y H L Á Š K Y č. 96/2021 zbierky zákonov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom nášho formulára tu:

FORMULÁR NA PRIHLASOVANIE NÁHRADNÍKOV

Výňatok z prílohy vyhlášky zverejňujeme:

Príloha, časť   A.2.c – výňatok z textu

c) na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb, ako umožňoval centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto
dôvodu v daný deň nepoužili, podať osobe
1. s ťažkým zdravotným postihnutím
2. so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
2a. s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
2b. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
2c. po transplantácii solídnych orgánov,
2d. o transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
2e. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
2f. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
2g. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
2h. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
2i. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
2j. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
2k. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
2l. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
2m. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
2n. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
2o. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
2p. s cirhózou pečene,
2q. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
2r. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
2s. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
2t. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
2u. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
2v. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
2x. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo
3. so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
3a. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
3b. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
3c. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
3d. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
3e. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
3f. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
3g. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
3h. s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
3i. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
3j. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
3k. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
3l. s obezitou – BMI vyšší ako 30,
3m. so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
3n. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
3o. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
3p. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
3q. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
3r. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie,

publikované 19.03.2021