Návštevy na oddeleniach nemocnice

Návštevy na oddeleniach nemocnice

Vážení pacienti, vážení návštevníci nemocnice oznamujeme Vám, že v súvislosti s priaznivou epidemiologickou situáciou a Usmernením k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19, vydaného Sekciou zdravia MZ SR 25.mája 2021 dochádza k povoleniu návštev na všetkých oddeleniach FNsP J.A.Reimana Prešov.

Zároveň Vám predkladáme postupy umožňovania návštev na oddeleniach pre budúcnosť, počas trvania epidémie COVID – 19, ktoré budú vychádzať z aktuálne platných pravidiel COVID automatu na území SR , ktorými sa bude FNsP J.A.Reimana Prešov riadiť a ktoré budú záväzné pre návštevníkov nemocnice.

MONITORING

Povinnosti pre návštevy pacientov vo FNsP J.A. Reimana Prešov:

 • návštevy realizovať v návštevných hodinách, možné je pripustiť návštevu pacienta max. 2 osobami,

 • návšteva je povinná chrániť si dýchacie cesty rúškom, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk

pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOP ( v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia),

 • návšteva sa zdržiava výlučne na určenom mieste, pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená

a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení,

 • návšteva nesmie mať žiadne príznaky respiračnej infekcie, ani nariadené karanténne opatrenia,

 • návšteva musí rešpektovať pokyny personálu.

Podmienky pre návštevy osôb hospitalizovaných s ochorením COVID-19

 • návštevy sú umožnené k ťažko chorým pacientom s predpokladom dlhodobej hospitalizácie (viac ako 14 dní) v návštevných hodinách a zomierajúcim, umožňuje sa aj návšteva kňaza, ak o to požiada pacient,

 • návštevy sú umožnené max. 2 osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi,

 • návštevy sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia, chrániť si dýchacie cesty respirátorom, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOP (v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia),

 • návštevy sú povinné zaevidovať sa pri vstupe na oddelenie u zdravotníckeho personálu, čím potvrdia

porozumenie riziku návštevy pacienta s infekčným ochorením a prevzatie zodpovednosti v prípade prenosu

infekcie od navštíveného pacienta.

Regulácia návštev je v kompetencií zdravotníckych pracovníkov daného oddelenia.

I. stupeň ostražitosti

II. stupeň ostražitosti

Návštevy sú umožnené osobám zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19,

 • osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

 • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

alebo, s potvrdením o negatívnom výsledku testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19

 • osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín;

 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Povinnosti pre návštevy pacientov vo FNsP J.A. Reimana Prešov:

 • návštevy realizovať v návštevných hodinách, možné je pripustiť návštevu pacienta max. 2 osobami,

pričom v jednej izbe by mali byť max. 2 návštevníci, návšteva u pacienta nesmie presiahnuť časový limit 15 minút,

 • návšteva je povinná chrániť si dýchacie cesty rúškom/respirátorom, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk

pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOP ( v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia),

 • návšteva sa zdržiava výlučne na určenom mieste, pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená

a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení,

 • návštevy sú povinné informovať oddelenie, na ktorom bola vykonaná návšteva, ak sa u nich objavia príznaky

ochorenia COVID-19.

Podmienky pre návštevy osôb hospitalizovaných s ochorením COVID-19

 • návštevy sú umožnené k ťažko chorým pacientom s predpokladom dlhodobej hospitalizácie (viac ako 14 dní) v návštevných hodinách a zomierajúcim, umožňuje sa aj návšteva kňaza, ak o to požiada pacient,

 • návštevy sú umožnené max. 2 osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi,

 • návštevy sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia, chrániť si dýchacie cesty respirátorom, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOP (v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia),

 • návštevy sú povinné zaevidovať sa pri vstupe na oddelenie u zdravotníckeho personálu, čím potvrdia

porozumenie riziku návštevy pacienta s infekčným ochorením a prevzatie zodpovednosti v prípade prenosu

infekcie od navštíveného pacienta.

Regulácia návštev je v kompetencií zdravotníckych pracovníkov daného oddelenia.

I.stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

Vo všeobecnosti platí ZÁKAZ NÁVŠTEV

V I.-IV. stupni varovania sú návštevy umožňované:

k pacientom, ktorí sú ťažko chorí (s predpokladom viac ako 14 dňovej hospitalizácie) a zomierajúci

na požiadanie pacienta kňazom za účelom podávania sviatostí, a ostatným duchovným

Návštevy sú umožnené osobám zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19,

 • osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

 • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

alebo, s potvrdením o negatívnom výsledku testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19

 • osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín;

 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

V lôžkových zariadeniach pre dospelých pacientov má pacient aj v I.-IV. stupni varovania právo na prítomnosť:

sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,

osoby sprevádzajúcej pacienta pri prepustení z nemocnice,

osoby sprevádzajúcej pacienta s poruchami duševného zdravia špecificky s autizmom (PAS).

Pre lôžkové zariadenia pre deti je povolený sprievod detského pacienta.

Pre sprievod pacienta počas hospitalizácie platia rovnaké opatrenia ako pre samotného hospitalizovaného pacienta vrátane testovania podľa pandemického semaforu.

Regulácia návštev je v kompetencií zdravotníckych pracovníkov daného oddelenia.