Povoľujeme návštevy

Povoľujeme návštevy

Vážení pacienti,

V súvislosti s pretrvávajúcou priaznivou epidemiologickou situáciou a vydaným Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sa s účinnosťou od 3. júna 2020 a za dodržania nižšie uvedených podmienok povoľujú návštevy na lôžkových oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov. V súlade s bodom č. 5 predmetného opatrenia ÚVZ SR dopĺňame nasledovné povinnosti pre návštevy pacientov vo FNsP J. A. Reimana Prešov:

  • V rovnakom čase je možné, aby jedného pacienta navštívili maximálne dve osoby. Ak sú na izbe hospitalizovaní viacerí pacienti, v tom istom čase je možné navštíviť len jedného pacienta. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa (napr. pri paliatívnej starostlivosti).
  • V prípade, ak máte príznaky akútneho respiračného ochorenia a teploty, nevstupujte do zdravotníckeho zariadenia.
  • Dodržiavajte pokyny personálu na dodržiavanie hygienických zásad a špeciálnych opatrení (napr. evidencia osôb navštevujúcich pacienta).
  • Pri návšteve si chráňte dýchacie cesty rúškom.
  • Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19.
  • Návštevné hodiny sú od 15:00 do 17:00 hodiny denne.
  • Návšteva u pacienta nesmie presiahnuť časový limit 15 minút.
  • Návštevy sú povinné zaevidovať sa pri vstupe na oddelenie u zdravotníckeho personálu.
  • Návšteva sa zdržiava výlučne na určenom mieste, pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení.
  • Ak je to možné, zrealizujte návštevu pacienta spojenú s prechádzkou v našom nemocničnom parku v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ste neohrozili seba ani ostatných.

publikované: 04.06.2020