Regulácia návštev

Regulácia návštev

Vážení pacienti, vážení návštevníci nemocnice oznamujeme Vám, že v súvislosti s priaznivou epidemiologickou situáciou a Usmernením k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19, vydaného Sekciou zdravia MZ SR 25.mája 2021 dochádza k čiastočnému a regulovanému povoleniu návštev na všetkých oddeleniach FNsP J.A.Reimana Prešov.

Regulácia návštev

Podmienky pre návštevy osôb hospitalizovaných s ochorením COVID-19

• návštevy sú umožnené k ťažko chorým pacientom s predpokladom dlhodobej hospitalizácie (viac ako 14 dní) v návštevných hodinách od 15.00 – 17.00 hod. denne a zomierajúcim, umožňuje sa aj návšteva kňaza, ak o to požiada pacient,
• návštevy sú umožnené max. 2 osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi,
• návštevy sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia, chrániť si dýchacie cesty respirátorom, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOP ( v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia),
• návštevy sú povinné zaevidovať sa pri vstupe na oddelenie u zdravotníckeho personálu, čím potvrdia porozumenie riziku návštevy pacienta s infekčným ochorením a prevzatie zodpovednosti v prípade prenosu infekcie od navštíveného pacienta.

Povinnosti pre návštevy pacientov vo FNsP J.A. Reimana Prešov:

• návštevy realizovať v návštevných hodinách od 15.00 – 17.00 hod. denne, možné je pripustiť návštevu pacienta max. 2 osobami, pričom v jednej izbe by mali byť max. 2 návštevníci, návšteva u pacienta nesmie presiahnuť časový limit 15 minút,
• návšteva je povinná chrániť si dýchacie cesty rúškom/respirátorom, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOP ( v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia),
• návšteva sa zdržiava výlučne na určenom mieste, pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení,
• návštevy sú povinné informovať oddelenie, na ktorom bola vykonaná návšteva, ak sa u nich objavia príznaky ochorenia COVID-19.

V I. – II. stupni ostražitosti sa povoľuje návšteva:
Osobám zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19,

• osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
• osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
• osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
alebo, s potvrdením o negatívnom výsledku testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19
• osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín;
• osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

V lôžkových zariadeniach pre dospelých pacientov má pacient aj v I.-IV. stupni varovania právo na prítomnosť:

• sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
• osoby sprevádzajúcej pacienta pri prepustení z nemocnice,
• osoby sprevádzajúcej pacienta s poruchami duševného zdravia špecificky s autizmom (PAS).

Pre lôžkové zariadenia pre deti je povolený sprievod detského pacienta.
Pre sprievod pacienta počas hospitalizácie platia rovnaké opatrenia ako pre samotného hospitalizovaného pacienta vrátane testovania podľa pandemického semaforu.

Regulácia návštev je v kompetencií zdravotníckych pracovníkov daného oddelenia.

Ing. Ľubomír Šarník
riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov
publikované: 09. 06. 2021