Ako podať sťažnosť

Podávanie sťažností

(Informácie ako podať sťažnosť)

Postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosti vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana Prešov (ďalej „FNsP Prešov“) vybavuje Oddelenie kontroly a sťažností FNsP Prešov, e-mail: oks@fnsppresov.sk, tel. kontakt: 051/70111066, 051/7011815, 051/7011539. Kancelária Oddelenia kontroly a sťažností FNsP Prešov sa nachádza v prízemnej budove umiestnenej pod chirurgickým monoblokom (budova ekonomického odboru, v ktorej sa nachádza aj Pokladnica FNsP Prešov).

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou FNsP Prešov (a zároveň/súčasne)
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti FNsP Prešov.

Podávanie sťažnosti:

  • Sťažnosť musí byť písomná.
  • Sťažnosť je možné podať poštou ako listovú zásielku alebo osobne (v Podateľni FNsP Prešov v čase jej úradných hodín 9.30 hod. – 11.00. hod. alebo priamo v kancelárii Oddelenia kontroly a sťažností FNsP Prešov v čase 07.00 hod. – 15.00 hod.) na adrese FNsP J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, príp. elektronickou poštou na oks@fnsppresov.sk.
  • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa a jeho podpis. V prípade právnickej osoby musí sťažnosť obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  • Sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ potvrdí svojím podpisom do 5 pracovných dní od jej podania, inak sa sťažnosť odloží.

Ak sa sťažovateľ dostaví do FNsP Prešov osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec FNsP Prešov sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej (písomnej) forme vyhotovil. Ak sa dostaví do FNsP Prešov osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec Oddelenia kontroly a sťažností FNsP Prešov.

Sťažnosť môže podať len osoba, ktorej sa sťažnosť týka. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. (Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom.)

Poznámka:
Nie každé podanie právnickej alebo fyzickej osoby má charakter sťažnosti. Ak podanie po obsahovom posúdení nebude vyhodnotené ako sťažnosť, vybavované bude podľa iných príslušných právnych predpisov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...