Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) , (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Cieľom tohto zákona je zabezpečenie práva občana na slobodný prístup k informáciám, ktoré má FNsP J. A. Reimana v Prešove (ďalej len FNsP) k dispozícii ako povinná osoba podľa tohto zákona. Súčasne sa tým vytvárajú reálne podmienky na zabezpečovanie ústavných práv občanov SR a sprehľadnenie činnosti FNsP ako štátnej príspevkovej organizácie.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z., FNsP zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii. Postup pri poskytovaní informácií vo FNsP sa riadi predmetným zákonom a Smernicou riaditeľa FNsP.

Informácie o postupe FNsP pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z., právomoci a kompetencie FNsP, prehľad predpisov, ktorými sa FNsP riadi pri poskytovaní informácií, organizačná štruktúra, sadzobník poplatkov sú voľne prístupné na Oddelení kontroly a sťažností FNsP.


Identifikačné údaje

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana
Adresa sídla: Hollého 14, 081 81 Prešov
Telefón: +421 51/7011793
IČO/DIČ: 00610577/2021281559

IBAN: SK80 8180 0000 0070 0028 0091


Zriadenie povinnej osoby

  1. FNsP bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďovacou  istinou č. 1970/1991-A/XI-1 z 14. 6. 1991 s doplnením názvu rozhodnutím pod číslom M/3532/2002 z 20. 8. 2002. FNsP vykonáva činnosť na základe tejto zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov.
  2. FNsP je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti riadenou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Hospodári samostatne v súlade s predpismi o hospodárení príspevkových organizácií.
  3. FNsP vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
  4. FNsP môže vykonávať aj hospodársku činnosť v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

 

Úradné hodiny v podateľni FNsP
(Podateľňa sa nachádza v budove riaditeľstva na prízemí vľavo)
Pondelok 9:30 – 11:00
Utorok 9:30 – 11:00
Streda 9:30 – 11:00
Štvrtok 9:30 – 11:00
Piatok 9:30 – 11:00

 

Informácie podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. sa poskytujú dvoma spôsobmi:
a) zverejnením,
b) sprístupnením na základe žiadosti.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:
a) písomne ako poštovú zásielku na adresu:
    FNsP J. A. Reimana – Riaditeľ
    Hollého 14, 081 81 Prešov,
b) písomne osobným doručením do podateľne FNsP v úradných hodinách, resp. gestorovi,
c) osobnú požiadavku zaeviduje gestor formou vyplnenia formulára,
d) telefonicky na čísle +421 51/7011539, +421 51/7011793,
e) faxom na čísle +421 51/7722247,
f) elektronickou poštou na adresu gestora: oks@fnsppresov.sk
g) iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí obsahovať:
a) ktorej povinnej osobe je určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
c) ktorých požadovaných informácií sa týka,
d) spôsob akým sa sprístupnenie navrhuje,
e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná.

 

Informácia sa poskytuje žiadateľovi v požadovanej forme:
a) odpisom,
b) kópiou,
c) elektronicky,
d) ústne (osobne),
e) poštou,
f) telefonicky,
g) elektronickou poštou,
h) odkazom na už zverejnené informácie.

 

Opravný prostriedok
Opravný prostriedok – odvolanie proti nesprístupnení informácie podľa žiadosti podáva žiadateľ riaditeľovi FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov do 15 dní odo dňa doručenie rozhodnutia žiadateľovi. O odvolaní rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 

Úhrada nákladov
Informácie sa poskytujú na základe spracovaného Cenníka materiálových nákladov spoplatňovaných úkonov a materiálových nákladov na realizáciu § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. a podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.
Riaditeľ FNsP môže zaplatenie úhrady odpustiť.
Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, nosičov a s odoslaním informácií žiadateľovi.
Žiadosti vybavuje gestor najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti žiadateľom.

 

GESTOR:
Oddelenie kontroly a sťažností FNsP Prešov
Hollého 14
081 81 PREŠOV

 

Dokumenty na stiahnutie

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...