Informácie pre pobyt v nemocnici

Režim návštev hospitalizovaných pacientov FNsP J.A. Reimana Prešov

 1. Vstup do ÚZZ je podmienený použitím respirátora / FFP2 /.
 2. Štandardné návštevné hodiny sú PON-PIA 15:00-17:00, SO-NE 14:00-17:00.
 3. K jednému hospitalizovanému pacientovi bude umožnená návšteva 2 osôb v dĺžke max. 15 minút.
 4. Návštevy sa budú riadiť pokynmi zdravotníckeho personálu a dodržiavať hygienicko – epidemiologický režim príslušného oddelenia.
 5. Návštevy nebudú umožnené osobám s klinickými prejavmi akútnej respiračnej infekcie.
 6. Výnimky z návštevných hodín budú v kompetencii primára resp. službukonajúceho lekára na príslušnom oddelení.

 

Plán hospitalizácie (operačný plán)

Pacienti na plánované operácie sú objednávaní v súlade s platnými smernicami vedenia nemocnice a MZ SR – zapísaním pacienta do tzv. čakacích listín na poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Po odsúhlasení hospitalizácie príslušnou zdravotnou poisťovňou je pacient prijatý na príslušné oddelenie. Uprednostnení sú pacienti so zhubnými nádormi a obzvlášť pacienti s a akútnymi ochoreniami, ktorí sú prijatí na hospitalizáciu okamžite.


Rady anesteziológov pred operáciou


Váš pobyt v nemocnici

Ak ste objednaní na hospitalizáciu do nemocnice vezmite si so sebou:

 • šaty k prevozu a odvozu z nemocnice
 • pyžamo
 • spodnú bielizeň
 • prezuvky
 • potreby osobnej hygieny

Informácie pre budúce mamičky – čo si priniesť so sebou do pôrodnice:

 • Tehotenský preukaz
 • Občiansky preukaz a preukaz poistenca
 • Sobášny list (v prípade, že rodičia dieťaťa nie sú manželia, aj ,,Zápisnicu o určení otcovstva“, ak chcete aby sa dieťatko volala po otcovi. Tento doklad vydáva matrika.)
 • Hygienické potreby a veci osobnej potreby.

Denný nemocničný režim

Raňajky  07:30 – 08:30
Obed       12:00 – 13:00
Večera     17:30 – 18:30
Nočný kľud od 22:00


Príjem pacienta

Ak Vaša hospitalizácia bola naplánovaná, začne Váš pobyt v nemocnici príjmom na príslušnej ambulancii oddelenia, kde bude vypísaná potrebná dokumentácia. Pracovníci ambulancie Vám ukážu cestu na oddelenie. Na oddelení Vás príjme sestra a ošetrujúci lekár.


Cenné predmety a peniaze

Cenné predmety a peniaze si môžete uložiť na sekretariáte oddelenia. Budú Vám vrátené pri ukončení Vášho pobytu v nemocnici. Nemocnica nie je zodpovedná za stratu predmetov voľne prístupných. Odporúčame Vám, aby ste vo vlastnom záujme väčší finančný obnos a cenné predmety nebrali do nemocnice.


Šatstvo a osobné predmety

Na uloženie šiat slúži šatník na izbe. Osobné predmety dennej potreby si uložíte do stolíka vedľa lôžka.


Lieky

Počas pobytu v nemocnici Vám všetky lieky predpisuje Váš ošetrujúci lekár a podáva sestra. Keď užívate niektoré lieky k liečbe špecifického ochorenia, vezmite si ich so sebou do nemocnice a odovzdajte po príchode na oddelenie sestre. Váš ošetrujúci lekár ich zaradí do spektra liekov, ktoré Vám budú podávané v priebehu nemocničnej liečby. Pretože je veľmi dôležité koordinovať Vašu liečbu, prosíme neužívajte v priebehu pobytu v nemocnici žiadne lieky, o ktorých nevie Váš ošetrujúci lekár, a to ani tie, ktoré bežne užívate doma. Všetky lieky podľa ordinácie lekára Vám budú podané sestrou.


Stravovanie pacientov

Súčasťou liečebno – preventívnej starostlivosti je liečebná výživa, ktorá významne ovplyvňuje liečebný proces chorého tým, že napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia.

K správnemu uplatňovaniu liečebnej výživy sa používa Diétny systém pre nemocnice, ktorý je základom pre orálnu liečebnú výživu pacientov v nemocniciach a slúži ako teoretický základ pre edukáciu nutričných terapeutov a lekárov na klinických oddeleniach nemocníc. Pacientom, ktorí majú iné diétne obmedzenia, v rámci špeciálnych alebo individuálnych diét, vyhotoví nutričný terapeut individuálny diétny plán.

Vo FNsP J. A. Reimana Prešov je zriadená dietetická poradňa pre hospitalizovaných pacientov, na prízemí internistického monobloku v endokrinologickej ambulancii. Dietetické poradenstvo sa poskytuje v pondelok a v utorok od 13:00 do 15:00 hodiny. Nutriční terapeuti edukujú pacientov počas hospitalizácie a odporúčajú liečebné stravovanie po prepustení z nemocnice podľa lekárom určenej diéty. Pacientom je odovzdaný edukačný materiál.


Návštevy pacientov

V súlade s právom pacienta využívať podporu svojej rodiny a priateľov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok ustanovených zdravotníckym zariadením, sa z prevádzkových dôvodov a z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu stanovujú návštevné hodiny hospitalizovaných pacientov FNsP v pracovných dňoch od 15:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu, v nedeľu a počas sviatku od 14:00 hod. do 17:00 hod.


Prepustenie pacienta

O dátume Vášho prepustenia z nemocnice Vás bude informovať Váš ošetrujúci lekár. Poskytne Vám informácie o možnostiach Vašej ďalšej liečby, poučí Vás o užívaní liekov a o dodržiavaní predpísaného režimu. Sestra Vám vydá lieky na tri dni. Taktiež zabezpečí vydanie Vašich osobných vecí a cenností. Lekár pripraví prepúšťaciu správu pre Vášho všeobecného lekára. Sestra Vás upozorní, aby ste sa hlásili u svojho všeobecného lekára do troch dní po prepustení. Pri opustení z oddelenia Vás prosíme o vyrovnanie finančných záležitostí spojených s nadštandardnými službami. Sestra v prípade nutnosti zabezpečí Váš odvoz sanitným vozidlom. Ak máte možnosť zaistite si vlastný odvoz z nemocnice.


Preloženie pacienta

V prípade potreby Vášho preloženia do iného zdravotníckeho zariadenia postupujeme podobne ako pri prepustení pacienta.

V prípade, že lekár rozhodne o vašom preložení na iné oddelenie FNsP, sestra informuje Vás, resp. Vašich príbuzných o plánovanom preložení na naše iné oddelenie. Sestra pripraví Vaše osobné veci a cennosti a odovzdá Vám ich na základe písomného potvrdenia. Lekár vyplní lekársku prekladaciu správu a sestra ošetrovateľskú prekladaciu správu a pripraví inú potrebnú dokumentáciu.

Sestra Vám podľa Vášho zdravotného stavu zaistí sprievodcu.


CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...