Poskytovanie služieb cudzím poistencom

Vysvetlenie pojmov

Poistenci ZP SR – sú poistenci, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom ZP SR bez označenia EÚ
Cudzí poistenci – sú poistenci členského štátu EU ktorí sa preukážu u poskytovateľa formulármi E112, E123, Európskym preukazom zdravotného poistenia EPZP a preukazom ZP SR s označením EÚ
Dočasný preukaz ZP – je preukaz s obmedzenou platnosťou, vydávaný poistencom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo
EP ZP – Európsky preukaz zdravotného poistenia
Vecné dávky – zdravotná starostlivosť


Pacient pochádzajúci, resp. pracujúci v štátoch EÚ

Čím sa preukáže pacient (poistenec iného členského štátu EÚ), ak chce poskytnutie zdravotnej starostlivosti (chce si uplatniť nárok na čerpanie vecných dávok)?
Mal by sa preukázať formulárom alebo Európskym preukazom zdravotného poistenia. Zároveň aj pasom alebo identifikačným dokladom. Ak má takýto poistenec bydlisko v SR, tak sa preukazuje preukazom zdravotnej poisťovne v SR, ktorú si vybral. Takýto preukaz má v pravom hornom rohu označenie“ EU“.

Čo je to FORMULÁR – nárokový doklad?
Formulár – nárokový doklad je tlačivo, ktorým sa potvrdzuje jeho držiteľovi nárok na vecné dávky a určuje kto, načo a po akú dobu má nárok.

Ako rozlišujeme vecné dávky – zdravotnú starostlivosť?

  • potrebné vecné dávky vzhľadom na povahu dávok a dĺžku pobytu v SR tak, aby sa pacient nemusel vracať do štátu poistenia príp. bydliska skôr ako zamýšľal. (Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo náhradný certifikát k EPZP)
  • vecné dávky v plnom rozsahu podľa slovenskej legislatívy (preukazom zdravotnej poisťovne v SR s označením „EU“)
  • vecné dávky so súhlasom zdravotnej poisťovne – vymedzený rozsah dávok schválený príslušnou poisťovňou v EÚ ( na základe formulárov E 112 – konkrétny druh zdravotnej starostlivosti, E 123 – zdravotná starostlivosť spojená s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania).

Môže zdravotnícke zariadenie požadovať od poistenca iného členského štátu EÚ peniaze v hotovosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť?

  • Len ak sa nemôže preukázať formulárom alebo EPZP a ak išlo o poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
  • Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zmluvu so žiadnou slovenskou zdravotnou poisťovňou, môže požadovať hotovosť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
  • Za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti však aj poistenec iného členského štátu EÚ musí zaplatiť.

Musí sa poistenec iného členského štátu EÚ preukazovať aj v lekárni s formulárom?
Áno. Zároveň predkladá lekársky predpis (recept, resp. poukaz na zdrav. pomôcku). Lekársky predpis musí mať náležitosti ako by išlo o slovenského poistenca.


Neodkladná zdravotná starostlivosť

Legislatívny rámec

Poistenec podľa § 9 zákona č. 580/2004 Z. z. má nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti v nasledovných prípadoch:

a) ak nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku ani na základe výzvy poisťovne, ak nezaplatil nedoplatok za poistné ani na základe výzvy poisťovne (neplatí u poistenca, ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ),
b) ak nezaplatil nedoplatok za poistné ani na základe výzvy poisťovne,
c) ak nezaplatil úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu ani na základe výzvy poisťovne,
d) ak nezaplatil úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku užitia návykovej látky ani na základe výzvy poisťovne,
e) ak nepodal prihlášku do zdravotnej poisťovne,
f) ak podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni.

Ustanovenie podľa písm. a) neplatí u poistenca, ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ.

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...