Platené služby

V súlade s ustanoveniami § 8 a § 38 odsek 10 zákona č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. a s nariadeniami Vlády SR č. 777/2004 Z. z. a č. 722/2004 Z. z., vydávame:

 • cenníky zdravotných výkonov, ktoré sa čiastočne uhrádzajú alebo neuhrádzajú zo zdravotného poistenia,
 • cenníky služieb, ktoré upravujú poskytovanie lôžkovej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov,
 • cenníky služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Ceny sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Zmena cenníka

FNsP J. A. Reimana Prešov oznamuje svojim pacientom, že od 1.1.2017 došlo k zmene platieb za niektoré nadštandardné služby. Poskytnutie nadštandardnej izby počas hospitalizácie nie je uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Cena za poskytnutie nadštandardnej izby sa stanovuje dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.


Cenník oddelení

 

Oddelenie
Cenník
Platnosť
1. Gyneklógia a pôrodníctvo
01.04.2023
01.06.2022
01.01.2019
01.12.2023
01.02.2021
2.
Chirurgia 01.01.2019
3. Urológia
01.01.2019
01.01.2019
4. Otorinolaryngológia
01.06.2022
01.09.2023
5. Oftalmológia
01.09.2022
6.
Dermatovenerológia 01.06.2022
7. Plastická chirurgia 01.09.2022
01.06.2022
8. Neonatológia 01.01.2019
9. Dentálna hygiena
01.06.2022
10.
Rádiológia 01.06.2022
11.
Krvná banka 01.06.2022
12.
Centrálna sterilizácia 01.01.2019
13.
Vnútorné lekárstvo
01.01.2019
01.01.2019
14.
Úsek pre uloženie ľudských pozostatkov 01.06.2022
15.
Psychiatria
01.09.2020
01.09.2020
16.
Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
01.09.2023
17.
Infektológia
01.06.2023
11.12.2023
01.07.2023
01.10.2023
18.
Pracovisko peumológie a ftizeológie
15.01.2024

 


Cenník služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR
Platnosť
V prípade, ak je poistenec oslobodený od úhrady za pobyt, uhrádza len poplatok za stravu.
Ak si poistenec plne uhrádza zdravotnú starostlivosť, úhrada za pobyt a stravu sa neplatí.
12,00
01.06.2022
vypracovanie lekárskeho posudku na žiadosť pacienta
21,00
01.09.2020

Úhrady v súlade s § 38 zákona 577/2004 Z.z.

EUR
Platnosť
ústavná pohotovostná služba
 1. pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3, písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady
 2. ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohostovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovnéh pokoja v okrese, v územnom obvode, ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba
 3. ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby
Podľa § 38 ods. 8 písm.c:)
od povinnosti úhrady „c) podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci:
 1. ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku: to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky, alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
 2. ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
 3. ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
 4. ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“
 5. ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety
 6. ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom
10,00
2,00
2,00
02.11.2017
02.11.2017
02.11.2017
01.04.2018
01.04.2018
pobyt sprievodcu za jeden deň
Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. f) ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. f), /uvedené v doplňujúcich informáciach/.
3,30
01.01.2017

Cenník za nadštandardné služby

Podľa NV SR č. 722/2004 Z. z. § 1 ods. 2 za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami a umiestnenie spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.
Výška úhrady za nadštandardnú izbu sa určuje nasledovne:
P.č.
Cenník
Platnosť
1.
01.06.2022
2.
01.06.2022
3.
01.06.2022
4.
01.06.2022
Cenník pri výbere lekára na žiadosť pacienta
Cena za výber lekára na žiadosť pacienta sa stanovuje dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Na základe odborného usmernenia MZ SR č. 27034/2005-SP Čl. III ods. 3 pri výbere
P.č.
Cenník
Platnosť
1. výber lekára – operatéra 01.04.2023
2. výber lekára – operatéra pri výkonoch JZS a ambulantných výkonoch 01.04.2023
 3. výber lekára –  pôrodníka 01.04.2023

 

 


Cenník pre samoplatcov

P.č.
Cenník
Platnosť
1. 01.06.2022
2. 01.02.2021
3. 01.06.2022
4. anestézie 01.01.2019

Cenník služieb nesúvisiacich s poskytovaním ZS

Cenník
Platnosť
1. prenájom dátového projektora 01.01.2019
3. materiálové náklady na sprístupnenie informácií 15.06.2020
4. realizácia prieskumu pre študijné účely 01.01.2019
5. odborná stáž lekárov vo FNsP 01.07.2021
6. praktická výučba študentov 15.10.2022
7. stravná jednotka pre cudzích pacientov 01.06.2022
8. údržba pre iných užívateľov 01.01.2019
9. odpredaj vyradenej bielizne 01.01.2017
10. parkovacie služby 01.01.2019
11. kopírovacie služby 01.01.2019
13. prerokovanie klinickej štúdie v etickej komisii 01.01.2023
14. poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie 01.07.2022
15. užívanie tenisových kurtov 01.07.2022
16. klinické skúšanie 01.03.2023

Doplňujúce informácie

a) Pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti
Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť.
Sprievodcom osoby v ústavnej starostlivosti môže byť len osoba plnoletá, to neplatí ak sprievodcom je dieťa do troch rokov veku prijaté do ústavnej starostlivosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič prijatý do ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom do jedného roku veku.
Od povinnosti úhrady za pobyt sprievodcu v ústavnej zdravotnej starostlivosti je oslobodený poistenec
 1. do troch rokov veku, prijatý do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
 2. do 18 rokov veku, prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
 3. dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
 4. dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka.
b) Doklady
Zodpovedný zamestnanec ambulancie a lôžkového oddelenia je povinný vydať pacientovi originál príjmovej pokladničnej  potvrdenky.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...