Energetika

Distribúcia a dodávka elektriny

Regulovaný subjekt (dodávateľ elektriny) v zmysle § 29 ods. 1 písm. h) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) je povinný zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu za regulovanú činnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii vrátane podmienok jej uplatnenia.

Dodávateľ elektriny musí zverejňovať okrem cenníka s cenami za dodávku elektriny alebo plynu spracovaného podľa pre nich určeného cenového rozhodnutia úradu za vykonávanú regulovanú činnosť aj cenník s koncovými cenami elektriny a plynu, tzn. cenník s integrovanými cenami za dodávku elektriny a plynu a regulovanými položkami tvoriacimi koncovú cenu elektriny alebo plynu podľa príslušných rozhodnutí úradu.

V predmetných cenníkoch sa k cenám za dodávku elektriny podľa jednotlivých sadzieb pripočíta tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému, cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenos a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený.

Cenník pre odberateľov elektriny z MDS FNsP J. A. Reimana Prešov (platný od 1. januára 2024) Dokumenty a rozhodnutia ÚRSO pre regulované položky tvoriace koncovú cenu elektriny Ceny za pripojenie do miestnej distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV Vyhodnotenie štandardov kvality - distribúcia elektriny za rok 2023 Vyhodnotenie štandardov kvality - dodávka elektriny za rok 2023
Cenník pre odberateľov elektriny z MDS FNsP J. A. Reimana Prešov (platný od 1. mája 2023) Cenník pre odberateľov elektriny z MDS FNsP J. A. Reimana Prešov (platný od 1. apríla 2023) Cenník pre odberateľov elektriny z MDS FNsP J. A. Reimana Prešov (platný od 1. januára 2023) Dokumenty a rozhodnutia ÚRSO pre regulované položky tvoriace koncovú cenu elektriny

Regulovaný subjekt, ktorý vykonával regulovanú činnosť na základe povolenia, má povinnosť každoročne do konca februára predkladať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o výške kompenzačných platieb sumárne za predchádzajúci rok podľa vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

Vyhodnotenie štandardov kvality - distribúcia elektriny za rok 2022 Vyhodnotenie štandardov kvality - dodávka elektriny koncovým odberateľom elektriny za rok 2022
Cenník pre odberateľov elektriny z MDS FNsP J. A. Reimana Prešov (platný od 1. októbra 2022) Cenník pre odberateľov elektriny z MDS FNsP J. A. Reimana Prešov (platný od 1. júna 2022) Cenník pre odberateľov elektriny z MDS FNsP J. A. Reimana Prešov (platný od 1. februára 2022) Cenník pre odberateľov elektriny z MDS FNsP J. A. Reimana Prešov (platný od 1. januára 2022) Dokumenty a rozhodnutia ÚRSO pre regulované položky tvoriace koncovú cenu elektriny

Regulovaný subjekt, ktorý vykonával regulovanú činnosť na základe povolenia, má povinnosť každoročne do konca februára predkladať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o výške kompenzačných platieb sumárne za predchádzajúci rok podľa vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

Vyhodnotenie štandardov kvality - distribúcia elektriny Vyhodnotenie štandardov kvality - dodávka elektriny koncovým odberateľom elektriny Vyhláška č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

Ďalšie dokumenty prevádzkovateľa MDS

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa MDS

Technické podmienky MDS

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...