Spôsob zriadenia

Zriadenie organizácie

  1. FNsP bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďovacou listinou č. 1970/1991-A/XI-1 zo dňa 14. 6. 1991 s doplnením názvu rozhodnutím pod číslom M/3532/2002 zo dňa 20. 8. 2002. FNsP vykonáva svoju činnosť na základe zriaďovacej listiny č. 1970/1991-A/XI-1 zo dňa 14. 6. 1991 v znení jej neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“).
  2. Sídlom FNsP je Prešov, ul. Hollého 14.
  3. FNsP je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti riadenou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Hospodári samostatne v súlade s predpismi o hospodárení príspevkových organizácií.
  4. FNsP vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
  5. FNsP môže vykonávať aj hospodársku činnosť v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.
  6. FNsP J. A. Reimana Prešov je rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo Z58344-2012-OKM z 4.decembra 2012 určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie.

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...