Výberové konanie

Výberové konanie

Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len „FNsP Prešov“) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 

Primár Oddelenia angiológie

Kvalifikačné kritéria a požiadavky:       

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore angiológia podľa nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“),
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A nariadenia vlády alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

 

Primár Oddelenia detskej psychiatrie

Kvalifikačné kritéria a požiadavky:       

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore detská psychiatria podľa nariadenia vlády,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A nariadenia vlády alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

 

Ďalšie podmienky a požiadavky pre vyššie uvedené pracovné pozície:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon príslušného zdravotníckeho povolania podľa § 32 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“),
 • bezúhonnosť podľa § 38 zákona č. 578/2004 Z.z. a § 3 zákona č. 552/2004 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • registrácia v príslušnej stavovskej organizácii v zdravotníctve podľa § 62 zákona č. 578/2004 Z.z.,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • prax v riadiacej činnosti výhodou,
 • znalosť platných právnych predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

Pre účely výberového konania je potrebná prezentácia projektu rozvoja oddelenia v trvaní max. 15 minút, ktorú uchádzač bude prezentovať na pohovore. 

 

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, ktorej súčasťou musia byť nižšie uvedené doklady (body 1. až 8.), doručujte osobne do podateľne FNsP Prešov alebo zasielajte doporučene do 16.08.2023 na adresu:                        Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Personálno-mzdový odbor, Hollého 14, 080 01 Prešov, v uzatvorenej obálke s heslom „Výberové konanie primár (uviesť príslušné Oddelenie) – neotvárať“.

 

V žiadosti o účasť na výberovom konaní uveďte:

 • meno, priezvisko a titul,
 • bydlisko,
 • e-mailová adresa a telefónny kontakt,
 • názov funkcie, o ktorú sa uchádzate (presný názov funkcie viď vyššie),
 • dátum a podpis,
 • zoznam požadovaných dokladov, ktorými sú:
 1. profesijný životopis,
 2. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 3. potvrdenie o dĺžke odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom zdravotníckom povolaní, ak je v zmysle požiadaviek nutné ju preukázať,
 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 5. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 6. kópia potvrdenia o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii v zdravotníctve,
 7. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,
 8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v profesijnom životopise a v priložených dokladoch.

 

 

Pri doručovaní žiadosti o účasť na výberovom konaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní žiadosti o účasť na výberovom konaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne FNsP Prešov.

 

V Prešove dňa  19.07.2023

Ing. Ľubomír Šarník, riaditeľ FNsP Prešov


Vedúca sestra Oddelenia angiológie

Kvalifikačné kritéria a požiadavky:       

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“),
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D nariadenia vlády alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

 

Vedúca sestra Oddelenia dlhodobo chorých

Kvalifikačné kritéria a požiadavky:       

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa nariadenia vlády,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D nariadenia vlády alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

 

Vedúca sestra Oddelenia klinickej hematológie

Kvalifikačné kritéria a požiadavky:       

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa nariadenia vlády,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D nariadenia vlády alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

 

Vedúca sestra Oddelenia detskej psychiatrie

Kvalifikačné kritéria a požiadavky:       

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii podľa nariadenia vlády,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D nariadenia vlády alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

 

Vedúca sestra Oddelenia pediatrie

Kvalifikačné kritéria a požiadavky:       

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa nariadenia vlády,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D nariadenia vlády alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

 

Ďalšie podmienky a požiadavky pre vyššie uvedené pracovné pozície:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon príslušného zdravotníckeho povolania podľa § 32 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“),
 • bezúhonnosť podľa § 38 zákona č. 578/2004 Z.z. a § 3 zákona č. 552/2004 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • registrácia v príslušnej stavovskej organizácii v zdravotníctve podľa § 62 zákona č. 578/2004 Z.z.,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • prax v riadiacej činnosti výhodou,
 • znalosť platných právnych predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

Pre účely výberového konania je potrebná prezentácia projektu rozvoja oddelenia v trvaní max. 15 minút, ktorú uchádzač bude prezentovať na pohovore. 

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, ktorej súčasťou musia byť nižšie uvedené doklady (body 1. až 8.), doručujte osobne do podateľne FNsP Prešov alebo zasielajte doporučene do 28.08.2023 na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Personálno-mzdový odbor, Hollého 14, 080 01 Prešov, v uzatvorenej obálke s heslom „Výberové konanie  VS  (uviesť názov Oddelenia)- neotvárať“.

 

V žiadosti o účasť na výberovom konaní uveďte:

 • meno, priezvisko a titul,
 • bydlisko,
 • e-mailová adresa a telefónny kontakt,
 • názov funkcie, o ktorú sa uchádzate (presný názov funkcie viď vyššie),
 • dátum a podpis,
 • zoznam požadovaných dokladov, ktorými sú:
 1. profesijný životopis,
 2. kópie všetkých dokladov o dosiahnutom vzdelaní (Bc., Mgr. a diplom/y o špecializácii),
 3. potvrdenie o dĺžke odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom zdravotníckom povolaní, ak je v zmysle požiadaviek nutné ju preukázať,
 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 5. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 6. kópia potvrdenia o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii v zdravotníctve,
 7. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,
 8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v profesijnom životopise a v priložených dokladoch

 

Pri doručovaní žiadosti o účasť na výberovom konaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní žiadosti o účasť na výberovom konaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne FNsP Prešov.

 

V Prešove dňa  31.07.2023

Ing. Ľubomír Šarník, riaditeľ FNsP Prešov

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...