Výberové konanie

 

Výberové konanie

Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len „FNsP Prešov“) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:


Primár

  • Primár Oddelenia oftalmológie
  • Primár Oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Vedúci/a

  • Vedúca sestra Oddelenia operačných sál a centrálnej sterilizácie
  • Vedúca sestra Kardiocentra
  • Vedúca sestra Oddelenia klinickej onkológie
  • Vedúca sestra Oddelenia radiačnej onkológie
  • Vedúca sestra Oddelenia dermatovenerológie
  • Vedúci zdravotnícky laborant Krvnej banky
  • Vedúci nutričný terapeut Oddelenia liečebnej výživy a stravovania

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, ktorej súčasťou musia byť nižšie uvedené doklady (body 1. až 8.), doručujte osobne do podateľne FNsP Prešov alebo zasielajte doporučene do 17.10.2022 na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Personálno-mzdový odbor, Hollého 14, 080 01 Prešov, v uzatvorenej obálke s heslom „Výberové konanie – neotvárať“.


Ing. Ľubomír Šarník, riaditeľ FNsP Prešov
publikované 05.10.2022

Dokumenty na stiahnutie

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...