Kvalita zdravotnej starostlivosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov je držiteľom certifikátov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Budovanie systému manažérstva kvality sa začalo v roku 2007. Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 je platný do 27.06.2026 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov. Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 je platný do 11.07.2026 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

Dokumenty na stiahnutie

Politika kvality a environmentu je vrcholovým dokumentom, ktorou sa manažment zaviazal riadiť pri svojej každodennej činnosti a rozvoji svojich aktivít. Vedenie organizácie sa zároveň výrazne zasadzuje o zavádzanie nových trendov v liečebno - preventívnej starostlivosti, nákup špičkovej prístrojovej techniky a estetizáciu pracovného prostredia. Všetky činnosti v organizácii sa vykonávajú so záväzkom na sústavné zlepšovanie prevencie znečisťovania životného prostredia pri dodržiavaní príslušných relevantných environmentálnych, právnych a iných predpisov.


Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov zaviedla systém manažérstva proti korupcii v súlade s Protikorupčným programom Ministerstva zdravotníctva SR a podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 37001. Cieľom tohto systému je odhaľovať protikorupčné prostredie, znižovať riziko korupcie, zastavovať neoprávnený únik peňazí a protiprávne obohacovanie sa. V rámci protikorupčnej prevencie sa zameriava na systematické postupy:

  • odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie;
  • vytváranie priestoru pre nahlasovanie akýchkoľvek prejavov korupcie, bez obavy a strachu z následných odvetných opatrení;
  • zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík;
  • zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;
  • odradzovanie osôb od páchania trestných činov korupcie;
  • posilňovanie kultúry, etiky, integrity a protikorupčného povedomia.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...