Kvalita zdravotnej starostlivosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov je držiteľom certifikátov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Budovanie systému manažérstva kvality sa začalo v roku 2007. Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 je platný do 27.06.2026 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov. Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 je platný do 11.07.2026 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

Dokumenty na stiahnutie

Politika kvality a environmentu je vrcholovým dokumentom, ktorou sa manažment zaviazal riadiť pri svojej každodennej činnosti a rozvoji svojich aktivít. Vedenie organizácie sa zároveň výrazne zasadzuje o zavádzanie nových trendov v liečebno - preventívnej starostlivosti, nákup špičkovej prístrojovej techniky a estetizáciu pracovného prostredia. Všetky činnosti v organizácii sa vykonávajú so záväzkom na sústavné zlepšovanie prevencie znečisťovania životného prostredia pri dodržiavaní príslušných relevantných environmentálnych, právnych a iných predpisov.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...