Nehnuteľný majetok

Fakultná nemocnica J.A Reimana (ďalej len FNsP Prešov) je správcom zvereného majetku štátu podľa Zákona číslo 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších právnych predpisov.

Predaj prebytočného nehnuteľného štátneho majetku v správe správcu

Na základe vyššie uvedeného prebytočný majetok štátu v správe správcu je správca povinný ponúknuť na prevod správy v Registri ponúkaného majetku štátu iným správcom majetku štátu (§8 zákona č. 278/1993 Z.z.). V prípade, ak v zákonnej lehote o takýto majetok neprejaví záujem iný správca, správca je povinný ponúknuť prebytočný majetok štátu v osobitnom ponukovom konaní, alebo v elektronickej aukcii ostatným prípadným záujemcom (§8a a §8aa zákona č. 278/1993 Z.z.) za primeranú cenu, za ktorú sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v správe správcu

Dočasne prebytočný nehnuteľný majetok môže správca prenechať nájomcovi po splnení podmienok zákona č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení platných predpisov nájomnou zmluvou a za trhové nájomné, maximálne na 5 rokov (§13 zákona č. 278/1993 Z.z.). Správca je povinný dočasne prebytočný majetok štátu od 1.7.2015 zverejniť v Registri ponúkaného majetku štátu.
Súhlas s prevodom, predajom, alebo prenájmom nehnuteľného majetku štátu udeľuje Ministerstvo financií SR.

Register ponúkaného majetku štátu

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...