Organizačná štruktúra

RIADITEĽ

Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva PSK pri FNsP
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

ÚSEK RIADITEĽA

Kancelária riaditeľa FNsP
Útvar civilnej ochrany

ÚSEK LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI PRE CHIRURGICKÉ ODBORY

Sekretariát námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické odbory
Oddelenia v chirurgických odboroch
Pracoviská v chirurgických odboroch

ÚSEK LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI PRE NECHIRURGICKÉ ODBORY

Sekretariát námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre nechirurgické odbory
Oddelenia v nechirurgických odboroch
Pracoviská v nechirurgických odboroch
Referát klinického skúšania

ÚSEK OŠETROVATEĽSTVA

Sekretariát námestníka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Referát sociálnej práce
Pracovisko hygieny a epidemiológie

EKONOMICKÝ ÚSEK

Sekretariát ekonomického námestníka
Ekonomický odbor
Personálno – mzdový odbor
Odbor pre styk so zdravotnými poisťovňami a štatistiky
Odbor informatiky
Oddelenie verejného obstarávania
Referát ochrany osobných údajov
Referát centrálnej evidencie zmlúv

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Sekretariát technicko-prevádzkového námestníka
Oddelenie technických činností
Oddelenie vlastnej údržby
Oddelenie prevádzkových činností
Oddelenie materiálno-technického zabezpečenia (MTZ)
Oddelenie dopravy
Oddelenie energetického hospodárstva
Referát investičnej výstavby
Referát správy nehnuteľného majetku
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...