Organizačná štruktúra

RIADITEĽ

Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva PSK pri FNsP
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

ÚSEK RIADITEĽA

Kancelária riaditeľa
Oddelenie kontroly a sťažností
Personálno-mzdové oddelenie
Oddelenie komunikácie a marketingu
Odbor verejného obstarávania
Útvar civilnej ochrany
Referát kybernetickej bezpečnosti

ÚSEK LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI PRE CHIRURGICKÉ ODBORY

Oddelenia v chirurgických odboroch
Pracoviská v chirurgických odboroch

ÚSEK LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI PRE NECHIRURGICKÉ ODBORY

Oddelenia v nechirurgických odboroch
Pracoviská v nechirurgických odboroch

ÚSEK OŠETROVATEĽSTVA

Oddelenia
Pracoviská
Referát sociálnej práce

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ekonomický odbor
Odbor pre styk so zdravotnými poisťovňami a štatistiky
Odbor informatiky

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Oddelenie technických činností
Oddelenie prevádzkových činností
Oddelenie vlastnej údržby
Oddelenie dopravy
Oddeleni energetického hospodárstva
Referát investičnej výstavby
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...