Klinické skúšanie

Referát klinického skúšania zabezpečuje organizačnú, koordinačnú a administratívnu podporu klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu vo FNsP J. A. Reimana  Prešov.

Referát klinického skúšania pracuje v súlade so zásadami Správnej klinickej Praxe, Helsinskej deklarácie a všetkými platnými predpismi pre vykonávanie klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu. Klinické skúšania a projekty vo FNsP J. A. Reimana Prešov sa realizujú v rôznych  terapeutických oblastiach, predovšetkým v oblasti onkológie, neurológie, kardiológie, dermatovenerológie, urológie, pneumológie a pod.

Registrácia FNsP  J. A. Reimana Prešov v OMS systéme (Organisation Management Services) Európskej liekovej agentúry, pre realizáciu klinických skúšaní v CTIS (Clinical Trials Information System):

  • ID organizácie: ORG-100045702
  • ID lokality: LOC-100075323

Referát klinického skúšania ďalej poskytuje:

  • informácie pre zadávateľov a žiadateľov klinických skúšaní
  • primárny kontakt pre koordináciu, negociáciu a uzatváranie Zmlúv a rozpočtov
  • podporu platobnej činnosti v klinickom skúšaní
  • administratívnu a koordinačnú podporu počas úvodnej (start – up) fázy klinického skúšania, zabezpečenie dokumentácie pre prípravu klinického skúšania ako Dotazník uskutočniteľnosti štúdie (Feasibility Questionnaire), Čestné vyhlásenie zdravotníckeho zariadenia, Formulár vhodnosti pracoviska klinického skúšania, a pod., podporu počas celého priebehu a pri uzatvorení centra klinického skúšania
  • spoluprácu s Nemocničnou lekárňou FNsP J. A. Reimana Prešov
  • spoluprácu s Národným onkologickým inštitútom pri realizácii onkologických klinických skúšaní , podpora Registra onkologických klinických skúšaní na Slovensku
  • prípravu podkladov a spoluprácu s Etickou komisiou, ktorá dohliada na správnosť postupov a dodržiavanie predpisov:

 

Etická komisia

FNsP J. A. Reimana Prešov

Hollého 14

081 81 Prešov

Predseda EK: MUDr.  Anna Cvengrošová

Kontakt: cvengrosova@fnsppresov.sk

 

 

Kontaktná osoba v prípade záujmu o realizáciu klinického skúšania vo FNsP J. A. Reimana Prešov:

Mgr. Tomáš Melník/strong>

Referát klinického skúšania / Koordinátor

+421 517 011 954, +421 915 989 301

melnik@fnsppresov.sk

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...