Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie

Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie

 

Proces sprístupňovania zdravotnej dokumentácie pacienta poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa vykonáva v súlade so Zákonom NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj „zákon č. 576/2004
Z. z. o zdravotnej starostlivosti
“).

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej „FNsP Prešov“) vybavuje Oddelenie kontroly a sťažností FNsP Prešov,
e-mail: oks@fnsppresov.sk, tel. kontakt: 051/70111066, 051/7011815, 051/7011539. Kancelária Oddelenia kontroly a sťažností FNsP Prešov sa nachádza v prízemnej budove umiestnenej pod chirurgickým monoblokom (budova ekonomického odboru, v ktorej sa nachádza aj Pokladnica FNsP Prešov).

Údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta sa sprístupňujú bezodkladne formou nahliadania
do zdravotnej dokumentácie pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi
v celom rozsahu.

Žiadosť o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie podáva žiadateľ písomnou alebo ústnou formou.

 

Písomnú žiadosť o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie podáva žiadateľ poštou ako listovú zásielku alebo osobne (v Podateľni FNsP Prešov v čase jej úradných hodín 9.30 hod. – 11.00. hod. alebo priamo v kancelárii Oddelenia kontroly a sťažností FNsP Prešov v čase 07.00 hod. – 15.00 hod.) na adrese
FNsP J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, príp. elektronickou poštou na oks@fnsppresov.sk.

Písomná žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • titul, meno a priezvisko žiadateľa; adresu pobytu žiadateľa; telefonický kontakt žiadateľa; podpis žiadateľa,
 • titul, meno a priezvisko osoby/pacienta; ktorej zdravotná dokumentácia sa sprístupňuje (ďalej
  aj „osoba/pacient“); dátum narodenia osoby/pacienta; miesto poskytnutia zdravotnej starostlivosti (oddelenie pracovisko) osobe/pacientovi; obdobie poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať potrebné náležitosti, žiadateľ bude vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade, že žiadosť bude posúdená ako neoprávnená, bude žiadateľ písomne informovaný o dôvodoch
jej nevyhovenia.

Ústnu žiadosť o sprístupnenie údajov  zo zdravotnej dokumentácie podáva žiadateľ vedúcemu zamestnancovi OKS, resp. zamestnancovi OKS, ktorý na základe ústneho podania žiadosti vyhotoví „Záznam z ústneho podania žiadosti o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie“, v dvoch originálnych výtlačkoch, pričom jeden odovzdá žiadateľovi oproti podpisu.

Sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie žiadateľovi sa vykonáva v kancelárii OKS.

V prípade, že žiadateľ nepríde nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti, ako aj v prípade nedoplnenia žiadosti v lehote určenej vo výzve, žiadosť bude odložená.

Pri samotnom sprístupnení údajov zo zdravotnej dokumentácie zamestnanec OKS:

 • overí totožnosť žiadateľa (predložením občianskeho preukazu/platného cestovného pasu),
 • ak o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby/pacienta požiada zákonný zástupca osoby/pacienta, overí právny vzťah zákonného zastúpenia (predložením rodného listu dieťaťa, rozhodnutia súdu o ustanovení za opatrovníka/poručníka a pod.); po smrti osoby/pacienta (na základe predloženia úmrtného listu pacienta) overí príbuzenský vzťah (predložením sobášneho listu, rodného listu, a pod.), ak zákonom upravený vzťah explicitne nevyplýva z požadovanej zdravotnej dokumentácie,
 • ak o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby/pacienta požiada osoba splnomocnená
  na základe písomného plnomocenstva osoby/pacienta,
  bude akceptovať iba originál plnomocenstva
  s osvedčeným podpisom
  podľa osobitného predpisu,
 • v prípade, ak osoba/pacient nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu (napr. stav kómy) a nemá zákonného zástupcu, sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta môže – manželovi, manželke, dieťaťu, rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi (ak táto osoba nie je – osobe plnoletej, ktorá s ňou žije v domácnosti ; blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi) – a to v nevyhnutnom rozsahu súvisiacom s aktuálnym zdravotným stavom pacienta
  po preukázaní, že žiadateľ nemá zakázané sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie daného pacienta (písomným potvrdením od všeobecného lekára, nie starším ako sedem dní).  

 Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie, pričom vyhotovenie kópií zabezpečuje poskytovateľ za úhradu
podľa osobitného platného cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke FNsP Prešov https://www.fnsppresov.sk/platene-sluzby/.

 

Po vyhotovení kópií zo zdravotnej dokumentácie podľa potrieb žiadateľa (v súlade s § 25 zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti) zamestnancom OKS a uhradení poplatku žiadateľom  v Pokladnici FNsP Prešov, vyhotoví zamestnanec OKS „Záznam o sprístupnení údajov zo zdravotnej dokumentácie“ v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok odovzdá žiadateľovi oproti podpisu, spolu s požadovanými kópiami zdravotnej dokumentácie.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...