Slovensko spojilo detských dermatológov z celého sveta

Slovensko spojilo detských dermatológov z celého sveta

Vynikajúci program, najrenomovanejší detskí dermatológovia, európski vedci a vybraní svetoví odborníci, ktorí sa podelili o najnovšie medicínske poznatky v tomto odvetví medicíny. To všetko čakalo vyše 420 účastníkov z viac ako 30 krajín 23. medzinárodného dermatologického pediatrického kongresu ESPD. Jeho organizátorom  bola Európska spoločnosť  detskej dermatológie ESPD a hostiteľskou krajinou podujatia prvýkrát v histórii  vôbec  Slovensko  – mesto Košice.  Prečo sú tieto stretnutia z pohľadu medicínskeho rozvoja také dôležité a aké sú najzávažnejšie témy detskej dermatológie nám zodpovedala MUDr. Klára Martinásková, PhD., prezidentka 23 ESPD kongresu.

Prečo sú tieto odborné stretnutia tak zásadné, čím všetkým ste sa zaoberali?

Tieto odborné  stretnutia  sú najdôležitejším miestom na výmenu informácií medzi detskými dermatológmi, pediatrami a pediatrickými  špecialistami. Zaoberali sme sa  najnovšími  vedeckými  poznatkami, diagnostickými možnosťami aj terapeutickými stratégiami pre klinických lekárov, ktorí majú na starosti zdravie detí. Starostlivosť o deti  v súčasnosti naráža na viac problémov. Cieľom konferencie bolo preto  podporiť  novú generáciu mladých lekárov,  vzdelávanie v tejto oblasti, možnosti ďalšieho odborného rastu,  aby  mohli liečiť  deti čo najlepším spôsobom a tou najoptimálnejšou cestou.

 

Aké sú najaktuálnejšie medicínske výzvy v detskej dermatológii v rámci Európy?

Detské dermatózy sú stále aktuálnym problémom v dnešnej  praxi. Rozvoj nových poznatkov    v oblasti  imunonológie, alergológie, mikrobiológie, molekulovej genetiky a rozšírenie palety  nových liečiv  – hlavne biologík má rovnako ako u dospelých aj v detskom veku vplyv na   ďalší priebeh ochorenia s výrazným zlepšením kvality života. Biologiká sú lieky bielkovinovej povahy, ktoré sú biotechnologickým spôsobom upravené, majú špecifické  vlastnosti  cielene zasahovať do liečby ochorení, ktoré sme doteraz klasickou liečbou nedokázali zvládnuť.  V súčasnosti  zažívame   explóziu nových  informácií  v problematike detských  dermatóz, čo je nesporne  veľkým  prínosom. Nové cielené postupy v liečbe  majú rýchlejší nástup účinku, vyššiu účinnosť, nízke alebo žiadne riziko poškodenia. V skupine závažných vrodených  ochorení s prejavmi na koži – genodermatóz – dominuje molekulová diagnostika a génová liečba.

 

Ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými krajinami?

Väčšina  novších liekov vrátane biologík a  takzvaných malých molekúl je v porovnaní s ostatnými krajinami Európy aj sveta  u nás dostupná.  Zvyčajne v liečbe postupujeme podľa  európskych odporučení, ale včasná  intervenčná liečba napríklad atopickej dermatitídy sa posúva vo svetovom meradle  do tých  najnižších vekových kategórií  už  od dojčenského veku, v čom sa ešte výrazne  odlišujeme. Rovnako, aj keď máme v súčasnosti oproti minulým rokom oveľa širšie možnosti v diagnostike závažných genodermatóz, v molekulovej diagnostike zriedkavejších ochorení nie sú ešte štandardným  postupom oproti iných krajinám vo svete.

 

Ako sa zmenili diagnózy  za posledných 30  rokov?

Vplyvom viacerých  faktorov – epidemiologických, ekologických zmien,  celej palety novších liekov zaznamenávame novšie klinické obrazy  pôvodných ochorení, ale aj novšie  ochorenia, ktoré  majú iný priebeh a  vyžadujú inú liečbu ako doteraz.

 

Čo je príčinou tohto stavu ?

Je to spôsobené  zmenou vlastností pôvodcov ochorení – mutáciou vírusov, odolnosťou baktérii voči liečbe, ale aj inými príčinami. So stúpajúcim turizmom a cestovaním do exotických krajín  sa už začínajú objavovať  aj  u nás  ochorenia, ktoré sa doteraz vôbec nevyskytovali.  Pre útly detský vek  atraktívna dovolenka v exotickej krajine  v prípade   získaného infekčného ochorenia   môže  mať vážne následky.

Osobitnou skupinou ochorení  sú takzvané zoonózy – infekčné ochorenia, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí. Dôležitými  prenášačmi týchto ochorení  sú hlodavce, kliešte  a komáre.  Okrem endemických oblastí sa  aj inde v bežných európskych letoviskách pri mori môžete stretnúť napríklad novým malajským druhom komára tigrovaného. Tento prenáša vírusové ochorenia, ktoré sa u nás doteraz vôbec nevyskytovali, alebo môže preniesť aj novú mutáciu vírusu.

Ako nové diagnózy súvisia so zmenou životného štýlu?

So zmenou  životného štýlu  sa mení aj dostupnosť  životných potrieb. Menia sa stravovacie návyky. To, čo bolo niekedy v strave  len príležitostné sa stalo bežným a to samozrejme ovplyvňuje   rozvoj alergodermiíí – alergických ochorení s prejavmi na koži. Stúpajúci počet  alergických ochorení  a  syndrómov s nimi spojených je evidentný aj v našej krajine. Medicínske poznatky  nám však  dnes umožňujú používanie  antihistaminík  novšieho typu,   ďalej  liekov, ktoré cielene zasahujú   aj  upravujú imunitné  pochody  novými molekulami. Do tejto skupiny  patria supresívne lieky, malé molekuly až po  biologiká.  Interdisciplinárna spolupráca špecialistov v  diagnostike  detských  imunoalergických ochorení je nevyhnutná. Aj včasná liečba je veľmi dôležitá.

 

Akú úlohu zohrávajú vo včasnej diagnostike dermatologických problémov detí rodičia?

Rodičia  by si mali všímať prvé prejavy na koži už od prvých dní po narodení. Správna starostlivosť o  pokožku novorodenca  je  prvým krokom  ako  zmierniť začínajúci ekzém, ošupovanie   na temene hlavičky  či iné prvé symptómy  kožných ochorení.

Rodičia by si mali všímať tieto prvé prejavy  na koži a poradiť sa  s odborným lekárom  ako ich ošetrovať. Prvé prejavy vrodených ochorení nadväzujú na genetickú predispozíciu a  rodinný výskyt.  Preto je veľmi dôležité upozorniť na tento fakt  lekára  aby sme čím skôr    určili   diagnózu.  Práca s  dieťaťom v útlom veku je veľmi náročná a vyžaduje  empatiu –  akési vrodené cítenie  k detskému pacientovi. Možno sa  pre túto prácu  musí človek narodiť.

Ako je to so vzdelávaním a špecializáciou lekárov v tejto oblasti? Ich nedostatok je asi jeden z najzávažnejších problémov.

Za veľmi dôležité považujem kontinuálne vzdelávanie  v problematike  detských kožných ochorení. Súvisí to s explóziou nových poznatkov v diagnostike aj v liečbe. Len po dôkladnom spoznaní  problematiky môžeme  uplatniť  “ to nové alebo najnovšie “v našej praxi. V dermatológii  na Slovensku bola  špecializácia  z detskej dermatológie  v posledných  20 rokoch zrušená ako nadstavbový odbor, v pediatrii táto špecializácie  nie  je  zadefinovaná…  Vzhľadom na  tieto okolnosti jediným  špecializovaným  vzdelávaním  sú  stretnutia  renomovaných odborníkov, ktorí dlhoročne pracujú v problematike detskej dermatológie.  Podobná situácia  je  aj  v iných krajinách  Európy a sveta.  Európske kongresy  detskej dermatológie sú súčasťou vzdelávacieho programu v rámci získania európskej špecializácie  v detskej dermatológii, ktorá platí pre členov  ESPD  spoločnosti. Z  tohto  pohľadu Európsky kongres  detskej dermatológie, ESPD  Košice  2024,  ktorý sa konal   začiatkom mája v Košiciach,  bol  nielen výnimočným stretnutím odborníkov  z celého sveta, ale aj  kompletným vzdelávacím programom.

Ako sa k tejto špecializácii stavia mladá generácia? Je o tento odbor záujem?

Potešujúci  bol hlavne počet viac ako  400 účastníkov  kongresu  v zastúpení dermatológov, pediatrov  aj imunológov z celej Európy a z viac ako 30 krajín sveta. Podporili sme odbornosť, vzdelávanie  aj osobné stretnutia  s interdisciplinárnym zameraním.

Rovnako si myslím, že myšlienka podporiť mladú generáciu v tom, aby liečili detského pacienta s kožnými problémami tou najlepšou cestou  a tým  najlepším  spôsobom bola  naplnená. Budúcnosť ukáže odozvu podpory účasti na vzdelávaní mladých lekárov v problematike detskej dermatológie. Verím,  že  mnohí z mladých  lekárov budú pokračovať  v tejto línii aj v ďalšej svojej praxi.

 

 

Fotogaléria