Biele Srdce 2024. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý si každoročne pripomíname v mesiaci máj, zorganizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove slávnostný odborný seminár spojený s odovzdávaním prestížnych ocenení Biele srdce na regionálnej úrovni.

Biele Srdce 2024. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý si každoročne pripomíname v mesiaci máj, zorganizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove slávnostný odborný seminár spojený s odovzdávaním prestížnych ocenení Biele srdce na regionálnej úrovni.

Takmer 90 kolegýň a kolegov z FNsP J. A. Reimana Prešov a z ostatných zdravotníckych zariadení Prešovského kraja sa 06.06.2024 stretlo v reštaurácii Mladosť , aby si v príjemnej atmosfére vypočuli zaujímavé prednášky spojené s diskusiou a privítali medzi sebou vzácnych hostí – Mgr. Ivetu Lazorovú, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Mgr. Ivetu Michalcovú, MPH, koordinátorku regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Prešovský kraj a Mgr. Henrietu Tabačákovú, vedúcu sestru oddelenia cievnej chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov v zastúpení  PhDr. Jany Jurašekovej, MBA, MPH –  námestníčky pre ošetrovateľstvo,  ktorá sa pre pracovnú vyťaženosť nemohla semináru osobne zúčastniť.

Za organizátora konferencie –  Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek  sa účastníkom seminára prihovorila prezidentka RK SaPA v Prešove Mgr. Alena Dolžová. V prvom bloku slávnostného seminára odzneli zaujímavé prednášky, v popoludňajších hodinách prebehlo slávnostné udeľovanie prestížneho ocenenia BIELE SRDCE  2024 na regionálnej úrovni.

Ocenenie v tejto kategórii patrí sestrám a pôrodným asistentkám, členkám komory, ktoré pracujú vo  svojej profesii najmenej 10 rokov, svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o pacientov v každom období ich života, podieľajú sa na odstraňovaní problémov a nerovností, ktoré sestry a pôrodné asistentky trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v svojom profesijnom živote, mnohé z nich reprezentujú svoju profesiu, slovenské ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu aj na medzinárodnom poli ako členovia rôznych zahraničných organizácií, sú mentormi pre nových členov tímu, prirodzenými neformálnymi vodcami sestier, hľadajú a prezentujú nové formy vzdelávania a aktívne vystupujú s príspevkami z praxe na domácich, či zahraničných podujatiach, zavádzajú zmeny do svojej praxe na základe dôkazov, vo voľnom čase pracujú v odborových organizáciách, rôznych záujmových združeniach pacientov a podporných skupinách, mnohé z nich prispeli mimoriadnym činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

Tohtoročné ocenené sestry v jednotlivých kategóriách: 

Kategória sestra v praxi:

  • Alena Chovancová/ sestra, súkromná psychiatrická ambulancia/ návrh podala RK SaPA
  • Dagmar Tomášová / sestra, psychiatrické oddelenie FNsP J. A. Reimana Prešov/ návrh podal kolektív psychiatrického oddelenia
  • Gabriela Hrdličková/ sestra, odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana Prešov/ návrh podal primár oddelenia OAIM – MUDr. Boris Mavrodiev a vedúca sestra  Daniela Rybárová, PhD., MPH
  • Edita Slezáková/ sestra, perinatologické centrum – oddelenie naonatológie FNsP J. A. Reimana Prešov/ návrh podal kolektív perinatologického centra
  • Eva Dvorščáková/ sestra, Detský domov CRD – centrum rodiny a detí Prešov/ návrh podal kolektív CRD v Prešove

 

Kategória pôrodná asistentka v praxi:

  • Mária Rabatinová/ pôrodná asistentka, oddelenie gynekológie a pôrodníctva FNsP J. A. Reimana Prešov/ návrh podal kolektív oddelenia gynekológie a pôrodníctva

 

Kategória sestra manažér:

  • Ľubica Madejová/ vedúca sestra , psychiatrické oddelenie FNsP J. A. Reimana Prešov/ návrh podal kolektív psychiatrického oddelenia

 

Organizátori podujatia ďakujú za podporu a spoluprácu  všetkým sponzorom,  hosťom, účastníkom a prednášajúcim.

 

 

 

Fotogaléria