Na ocenenie TOP lekár Slovenska sú nominovaní až šiesti zamestnanci prešovskej nemocnice. Dajme im svoj hlas!

Na ocenenie TOP lekár Slovenska sú nominovaní až šiesti zamestnanci prešovskej nemocnice. Dajme im svoj hlas!

Vážení pacienti, milí kolegovia,

Zdravotnícke noviny vyhlásili už 6. ročník projektu TOP lekári na Slovensku.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nie vždy hovorí, najmä v dnešnej dobe. V tomto roku noviny predstavujú lekárov z desiatich odborností, ktorým môžete dať svoj hlas. S radosťou Vám oznamujeme, že nominovaní sú až šiesti lekári prešovskej nemocnice.

Hlasovať za nich môžete do 19. júla, do polnoci na stránke: ODKAZ

1. V odbore kardiológia: prof. MUDr. JÁN KMEC, PhD. – primár kardiocentra

Ján Kmec v roku 1985 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. O štyri roky neskôr získal špecializáciu z interného lekárstva I. stupňa a v roku 1993 z kardiológie. Akademický titul PhD. získal v roku 2006 a v roku 2010 bol habilitovaný na docenta. V roku 2015 ukončil štúdium MPH na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 10. decembra 2018 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora (antropológia). Profesor Kmec sa od začiatku svojej profesionálnej kariéry venuje kardiológii. Absolvoval opakované študijné pobyty a krátkodobé stáže na pracoviskách vo Švajčiarsku, Českej republike i na Slovensku. Je spoluzakladateľom kardiocentra FNsP J.A. Reimana Prešov.

 

 

Hlasujte na: ODKAZ

2. V odbore psychiatria: MUDr. ZUZANA HORVÁTOVÁ – primárka psychiatrického oddelenia

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine. Atestáciu v odbore psychiatria získala v roku 2012 na SZU. V rokoch 2014 – 2019 pôsobila ako znalkyňa v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria. Od roku 2017 je primárkou Psychiatrického oddelenia vo FNsP J. A. Reimana Prešov.

 

 

 

 

Hlasujte na: ODKAZ

3. V odbore vnútorné lekárstvo: doc. MUDr. MARIÁN BABČÁK, PhD. – primár interného oddelenia

V roku 1982 ukončil Lekársku Fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (odbor všeobecné lekárstvo). V roku 1986 absolvoval atestáciu I. stupňa z interného lekárstva, II. atestácia z tohto odboru získal v roku 1992. V roku 2004 si doplnil vzdelanie o špecializačnú skúšku z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy a v roku 2011 aj o špecializačnú skúšku z odboru posudkové lekárstvo. Zároveň je nositeľom vedeckých titulov – v roku 2007 ukončil doktorandské štúdium na VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, na základe čoho získal vedeckú hodnosť PhD. a v novembri 2009 po obhájení habilitačnej práce mu bol udelený titul docent.
V rokoch 1989-1997 pôsobil ako vedúci lekár internej príjmovej a konziliárnej ambulancie FNsP J. A. Reimana Prešov. V roku 1997 sa stal primárom oddelenia vnútorného lekárstva prešovskej nemocnice a od roku 2005 je prednostom Internej kliniky. Je činný pedagogicky i publikačne. Okrem monografií Diabetes mellitus a artériová hypertenzia (2008); Liečba artériovej hypertenzie, (2010 ), je autorom ďalších 35 odborných publikácií. V súčasnosti je členom výboru Slovenskej internistickej spoločnosti, ako aj členom výboru Slovenskej geriatrickej a gerontologickej spoločnosti.

Hlasujte na: ODKAZ

4. V odbore neonatológia: MUDr. IVETA REVÁKOVÁ – primárka perinatologického centra

Iveta Reváková ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore pediatria v roku 1984. O desať rokov neskôr získala špecializáciu v odbore neonatológia a v roku 2015 aj špecializáciu v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. Primárkou Perinatologického cestra oddelenia neonatológie v Prešove je od roku 2013, predtým (od roku 2005) pôsobila na pozícii primárky oddelenia neonatológie a perinatológie I. FNsP J. A. Reimana Prešov. Zároveň je od roku 2008 krajskou odborníčkou pre odbor neonatológia v Prešovskom samosprávnom kraji.

 

 

 

Hlasujte na: ODKAZ

5. V odbore neurológia: MUDr. ANNA CVENGROŠOVÁ – primárka neurologického oddelenia

V roku 1996 ukončila štúdium na LF UPJŠ v Košiciach. Hneď po ukončení nastúpila do prešovskej nemocnice, v ktorej pracuje doteraz. V roku 2001 získala atestáciu I. stupňa a v roku 2013 atestáciu – špecializačnú skúšku podľa EU smerníc. Od roku 2005 (od vzniku SM ambulancie v prešovskej nemocnici) sa zároveň venuje pacientom s roztrúsenou sklerózou multiplex. Spolupracuje s pacientskymi organizáciami, aktívne prednáša a venuje sa aj vzdelávacím aktivitám na celoslovenskej úrovni. Je členkou Slovenskej neurologickej spoločnosti a sekcie pre demyelinizačné ochorenia. Od roku 2019 pôsobí ako primárka neurologického oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov.

 

 
 

Hlasujte na: ODKAZ

6. V odbore anesteziológia a intenzívna medicína: MUDr. ERIKA PALENČÍKOVÁ – zástupkyňa primárky oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny

Hlasujte na: ODKAZ

Ďakujeme za vaše hlasy.

V prešovskej fakultnej nemocnici pracuje niekoľko TOP lekárov Slovenska. V roku 2013 sa v rámci druhého ročníka projektu Zdravotníckych novín stal vtedy najmladší TOP lekár Slovenska, vedúci lekár gastroenterologickej ambulancie a endoskopického pracoviska MUDr. Marcel Cina. V roku 2014 ho nasledovali MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. – primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, ako aj MUDr. František Németh, PhD. v odbornosti geriatria.

publikované: 07. 07. 2020
Spracovala: PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Prešov