Zelený zákal je druhou najčastejšou príčinou slepoty. Najdôležitejšia je jeho včasná diagnostika.

Zelený zákal je druhou najčastejšou príčinou slepoty. Najdôležitejšia je jeho včasná diagnostika.

Tichý zlodej zraku. Tak býva označované jedno z najťažších ochorení zraku – glaukóm, alebo zelený zákal. Celý tento týždeň je v rámci medzinárodnej akcie venovaný povedomiu, informáciám a hlavne včasnej diagnostike zeleného zákalu. Aj v dnešnej dobe, hoci medicína rýchlo napreduje, môže spôsobiť glaukóm slepotu. Odborníci v prešovskej nemocnici J. A. Reimana majú s diagnostikou aj liečbou zeleného zákalu bohaté skúsenosti.

 Glaukóm je 2. najčastejšou príčinou slepoty v Európe. V stredoeurópskej populácii je výskyt primárnej formy glaukómu asi 2 %. V roku 2020 bol celosvetovo počet glaukomatikov 76 miliónov a očakáva sa vzostup v roku 2040 na 112 miliónov. Populačné štúdie poukazujú na to, že najmenej 50 % glaukomatikov zostáva nediagnostikovaných. ,,Glaukóm, alebo verejnosti známy pod laickým názvom zelený zákal, je chronické progresívne ochorenie, ktoré aj v dnešných  časoch, pri neskorej diagnostike a nedostatočnej liečbe, spôsobuje slepotu. Glaukóm vedie k trvalému poškodeniu zrakových nervov, k postupnému zužovaniu zorného poľa a k poklesu centrálnej zrakovej ostrosti až k slepote,“ objasňuje MUDr. Regina Bujňáková, zástupkyňa primára oddelenia oftalmológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

A prečo je glaukóm označovaný za tichého zlodeja zraku? ,,Veľmi často je to bezpríznakové ochorenie. Pacient prichádza do ambulancie často už s rozvinutým ochorením, už v štádiu parciálneho poškodenia zrakových nervov,“ objasňuje skúsená odborníčka. Vlani bolo na Slovensku evidovaných 220 000 ľudí, ktorí sa liečia na glaukóm. Medzi rizikové faktory vzniku ochorenia patrí  vyšší vek, výskyt glaukómu v rodine, refrakčné očné vady ako sú – myopia, hypermetropia, cukrovka, migréna, neliečený vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca či dlhodobé užívanie kortikosteroidov.

Pre ochorenia zraku je dôležité, aby aj laici vedeli a rozlišovali sivý a zelený zákal. ,,Predovšetkým platí, že sivý zákal nie je choroba, ak sa objaví po 60-tke.  Primárne je  to prirodzené skalenie šošovky vo vyššom veku. Sekundárne dochádza k zákalom šošovky napr. následkom traumy, zápalov, nežiadúcich účinkov liekov. Sivý zákal sa dá odstrániť operačne. Zelený zákal spôsobuje trvalé poškodenie zrakových nervov a žiadna liečba, či konzervatívna alebo operačná,  zelený zákal nevylieči, teda neodstráni,“ zdôrazňuje MUDr. Bujňáková. Cieľom liečby glaukómu je udržať zrakové funkcie, podľa konkrétnej diagnostiky je možné využiť konzervatívnu liečbu, podávanie liekov či operáciu.

Viac ako v iných prípadoch je teda pre včasnú diagnostiku zeleného zákalu dôležité pravidelné sledovanie zraku v rámci preventívnych prehliadok. Diagnostika zeleného zákalu sa realizuje sledovaním očného tlaku, meraním hrúbky rohovky, vyšetrením komorového uhla, očného pozadia zameraného na zrakový nerv a vyšetrením zorného poľa.

 

Fotogaléria