Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsPJ.A.Reimana v Prešove je klinickým pracoviskom a výučbovou základňou Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.

Oddelenia a pracoviská:

– Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Vedenie

Prednosta kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je doc. MUDr.  Alexander Kiško, CSc.

Narodil sa v Užhorode (Ukrajina), promoval na Lekárskej fakulte Štátnej univerzity v Užhorode roku 1978. Ako lekár-rezident v rokoch 1979-1981 pôsobil na Klinike vnútorného lekárstva Ústavu pre postgraduálne vzdelávanie lekárov v Kyjeve. Vedeckú ašpirantúru ukončil roku 1984 obhajobou dizertačnej práce na LF Štátnej univerzity vo Volgograde (Ruská federácia) a získal vedecký titul CSc. Roku 1993 absolvoval habilitačné konanie na LF Štátnej univerzity v Užhorode a bol mu udelený akademický titul docent. Odbornú prípravu absolvoval v zahraničných inštitúciách: Hôpital Cochin, Paríž (1992), Klinika kardiológie, Darmstadt, NSR (1996), MidCarolina Cardiology, Charlotte, Severná Karolína, Spojené štáty (1998), HerzCentrum, Bad Krozingen, NSR, (2000). Je členom SKS, Asociácie kardiológov Ukrajiny, Ukrajinskej kardiologickej spoločnosti, Asociácie internistov Ukrajiny, Svetovej federácie ukrajinských lekárskych spolkov, Európskej pracovnej skupiny lekárov súkromnej praxe. Je autorom alebo spoluautorom okolo 100 odborných publikácií, bol spoluriešiteľom niekoľkých multicentrických medzinárodných vedeckých štúdií. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na vysokých školách na Ukrajine, od roku 2003 do 31.08.2015 pôsobil vo funkcii docenta a prednostu kliniky kardiológie na FZ PU v Prešove. Od roku 01.09.2015 pôsobí vo funkcii docenta a prednostu kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na FZ PU v Prešove. Je predsedom štátnicovej komisie na FZ PU, pôsobí ako konzultant diplomových prác, je členom vedeckej rady FZ PU.

Je členom Európskej spoločnosti pre kardiovaskulárnu prevenciu a rehabilitáciu (European Association of CardiovascularPrevention and Rehabilitation – EACPR), Medzinárodnej federácie športovej medicíny (FédérationInternationale de MédécineduSport – FIMS). Aktívne sa zaoberá problematikou objektívneho hodnotenia deficitu pohybovej aktivity a jeho významom v prevencii a rehabilitácii pri kardiovaskulárnych ochoreniach. V rámci Slovenska zaviedli do zdravotníckej praxi metódu akcelerometrie pre kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie množstva pohybovej aktivity v rozličných klinických situáciách. Bol hlavným riešiteľom projektu zameraného na prevencie náhlej srdcovej smrti u mladých športovcov za finančnej podpory agentúry KEGA MŠVVaŠ.

 

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...