Klinika neurológie

Klinika neurológie

Klinika neurológie je špičkovým odborným pracoviskom Fakultnej nemocnice J. A. Reimana a Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, pričom hlavnou úlohou odboru je diagnostika a komplexná zdravotná starostlivosť o pacientov s poruchami nervového systému. Svojím pôsobením plní tri základné úlohy: pedagogickú, vedecko-výskumnú a liečebno-preventívnu.

pedagogicko-výchovnej oblasti pôsobí Klinika neurológie ako výučbová základňa pre praktickú výučbu a klinické cvičenia poslucháčov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v odboroch ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia, v dennej aj externej forme štúdia. Okrem zamestnancov FZ sa na výučbe podieľajú aj lekári Neurologickej kliniky: MUDr. H. Jakubíková, MUDr. V. Orlický, MUDr. A. Cvengrošová. Veľký význam je kladený na kontinuálne postgraduálne vzdelávanie lekárov a sestrier (pravidelné klinické, krajské semináre – u lekárov sú to Farbakyho dni – krajský seminár neurológov Prešovského kraja).
Vo vedecko-výskumnej práci sa klinika riadi predovšetkým spoločenskou potrebou, podchytenou    v celospoločenských programoch. Zameriava sa na aktuálne potreby praxe, aplikovaný klinický výskum, vyhodnocovanie výsledkov liečby, zavádzanie nových progresívnych spôsobov liečby a riešenie ďalších vedecko-výskumných úloh. Dôležitou súčasťou výskumu je mapovanie epidemiologickej situácie v Prešovskom kraji pri najčastejších neurologických ochoreniach: neurologické ochorenia (cievne mozgové príhody, záchvatové ochorenia, demyelinizačné ochorenia CNS). Na výskumnej činnosti spolupracujeme aj s inými inštitúciami v SR. Doc. MUDr. Klímová, CSc. a MUDr. Jakubíková sú členkami výborov odborných spololočností (doc. MUDr. Klímová, CSc. je podpresedníčkou Sekcie pre Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti, MUDr. H. Jakubíková je členkou výboru Slovenskej algeziologickej spoločnosti).

Vedenie

Metodickým riadením Kliniky neurológie je poverená prednostka doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., ktorá je zodpovedná za pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť kliniky.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...