Klinika neurológie

Klinika neurológie

Klinika neurológie je špičkovým odborným pracoviskom Fakultnej nemocnice J. A. Reimana a Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, pričom hlavnou úlohou odboru je diagnostika a komplexná zdravotná starostlivosť o pacientov s poruchami nervového systému. Svojím pôsobením plní tri základné úlohy: pedagogickú, vedecko-výskumnú a liečebno-preventívnu.

pedagogicko-výchovnej oblasti pôsobí Klinika neurológie ako výučbová základňa pre praktickú výučbu a klinické cvičenia poslucháčov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v odboroch ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia, v dennej aj externej forme štúdia. Okrem zamestnancov FZ sa na výučbe podieľajú aj lekári Neurologickej kliniky: MUDr. H. Jakubíková, MUDr. V. Orlický, MUDr. A. Cvengrošová. Veľký význam je kladený na kontinuálne postgraduálne vzdelávanie lekárov a sestrier (pravidelné klinické, krajské semináre – u lekárov sú to Farbakyho dni – krajský seminár neurológov Prešovského kraja).
Vo vedecko-výskumnej práci sa klinika riadi predovšetkým spoločenskou potrebou, podchytenou v celospoločenských programoch. Zameriava sa na aktuálne potreby praxe, aplikovaný klinický výskum, vyhodnocovanie výsledkov liečby, zavádzanie nových progresívnych spôsobov liečby a riešenie ďalších vedecko-výskumných úloh. Dôležitou súčasťou výskumu je mapovanie epidemiologickej situácie v Prešovskom kraji pri najčastejších neurologických ochoreniach: neurologické ochorenia (cievne mozgové príhody, záchvatové ochorenia, demyelinizačné ochorenia CNS). Na výskumnej činnosti spolupracujeme aj s inými inštitúciami v SR. Doc. MUDr. Klímová, CSc. a MUDr. Jakubíková sú členkami výborov odborných spoločností (doc. MUDr. Klímová, CSc. je podpresedníčkou Sekcie pre Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti, MUDr. H. Jakubíková je členkou výboru Slovenskej algeziologickej spoločnosti).

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie neurológie,
– Psychiatrické oddelenie.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...