Klinika ortopédie

Klinika ortopédie

Klinika ortopédie bola zriadená v roku 2011 a je odborným pracoviskom FNsP J. A. Reimana Prešov a Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Predmetom činnosti Kliniky ortopédie je prevencia, dispenzarizácia a liečba chorôb pohybového ústrojenstva. Svojím pôsobením plní pedagogickú a vedecko-výskumnú úlohu. Je situovaná do Psychiatrického pavilónu a disponuje 50 lôžkami, 3 operačnými sálami a 4 odbornými ambulanciami. Prednostom Kliniky je MUDr. Ján Kľoc, PhD., ktorý sa podieľa na výučbe poslucháčov v priestoroch FZO PU. Pracovníci oddelenia ortopédie sa podieľajú na praktickej výučbe študentov počas ich praxe.
V pedagogicko-výchovnej oblasti pôsobí Klinika ortopédie ako výučbová základňa pre praktickú výučbu a výchovu poslucháčov FZO PU v odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapeut a pôrodná asistencia.
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa Klinika zameriava na aplikovaný klinický výskum, zavádzanie nových spôsobov prevencie, liečby a riešenie vedecko-výskumných úloh. Výsledky činnosti Kliniky sú publikované v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a prezentované aktívnou účasťou na domácich a zahraničných sympóziách.
Klinika ortopédie spolupracuje s Ústavom geoniky Akadémie Vied Českej republiky v Ostrave a Fakultou výrobných technológii TU v Košiciach so sídlom v Prešove pri vyvíjaní spôsobov využitia hydroabrazívneho prúdu v oblasti ortopedickej chirurgie. Rieši vedecko-výskumné úlohy s Katedrou biomedicínskeho inžinierstva TU v Košiciach v oblasti biomateriálov v ortopédii.
Klinika ortopédie bola Ministerstvom zdravotníctva SR ustanovená za nadregionálne centrum pre reimplantácie po totálnych náhradách veľkých kĺbov a pre operácie v sťažených anatomických podmienkach. Pôsobí ako centrum pre aplikáciu vonkajšej skeletárnej fixácie. V súčasnosti bolo na klinike zriadené výučbové centrum pre ortopédov zo Slovenska a zahraničia na aplikáciu kosť šetriacich driekov TriLock firmy Johnson & Johnson/DePuy pre totálne náhrady bedrového kĺbu.

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie ortopédie

Vedenie

Prednostom Kliniky je MUDr. Ján Kľoc, PhD., ktorý sa podieľa na výučbe poslucháčov v priestoroch FZO PU.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...