Klinika pediatrie

Klinika pediatrie

Klinika pediatrie je odborným pracoviskom Fakultnej nemocnice J. A. Reimana a Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, ktorého hlavnou úlohou je komplexná zdravotná starostlivosť o detských pacientov od narodenia po dovŕšenie 19. roku veku. Svojím pôsobením plní pedagogickú a vedecko-výskumnú úlohu.

V pedagogicko-výchovnej oblasti pôsobí Klinika pediatrie ako výučbová základňa pre praktickú výučbu a klinické cvičenia poslucháčov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v odboroch ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, pôrodná asistencia v dennej aj externej forme štúdia. Okrem toho sa podieľa na teoretickej a praktickej príprave poslucháčov vo viacerých medicínskych odboroch.

Vo vedecko-výskumnej práci sa klinika riadi predovšetkým spoločenskou potrebou, podchytenou v celospoločenských programoch. Zameriava sa na aktuálne potreby praxe, aplikovaný klinický výskum, vyhodnocovanie výsledkov liečby, zavádzanie nových progresívnych spôsobov liečby a riešenie ďalších vedecko-výskumných úloh.
Výučba v rámci Kliniky pediatrie sa realizuje na oddelení pediatrie a v perinatologickom centre.

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie pediatrie,
– Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie

 

Pedagogická činnosť

Klinika je výučbovou základňou Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Organizácia, obsah a rozsah výučby na klinike sa riadi študijným programom pre študijný odbor, ktorý stanovuje podľa zákona o vysokých školách príslušná fakulta vysokej školy. Časové zadelenie štúdia pre každý semester stanovuje študijný plán jednotlivých študijných odborov vo forme rozvrhu hodín. Študenti odboru ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a urgentná zdravotná starostlivosť získavajú na klinike praktické zručnosti v ošetrovateľských technikách a získané teoretické vedomosti aplikujú do praxe pri ošetrovateľských činnostiach. Na výučbe sa okrem pracovníkov Fakulty zdravotníckych odborov zúčastňujú takmer všetci členovia pracovného tímu kliniky v čase neprítomnosti odborného asistenta na klinike, počas súvislej odbornej praxe a prázdninovej praxe študentov.
Výsledným cieľom klinických cvičení je :
  • zvládnutie ošetrovateľských techník,
  • vypracovanie plánu individuálnej ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta,
  • komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, hospitalizovaného na klinike s jednotlivými diagnózami,
  • uplatňovanie empatie a asertivity,
  • schopnosť komunikovať a uplatňovať komunikačné zručnosti,
  • dodržiavanie práv pacientov.
Jednotlivé semestre štúdia (2. semester – 5. semester) študenti ukončujú hodnoteným zápočtom.
V 6. semestri študent absolvuje skúšku z klinických cvičení a štúdium je ukončené štátnou skúškou.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...