Klinika úrazovej chirurgie

Klinika úrazovej chirurgie

Klinika úrazovej chirurgie je špičkovým odborným pracoviskom Fakultnej nemocnice J. A. Reimana a Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, ktorého hlavnou úlohou je komplexná zdravotná starostlivosť o pacientov s úrazmi, riešenie poúrazových stavov a poúrazová rehabilitácia. Svojím pôsobením plní pedagogickú a vedecko-výskumnú úlohu.

V pedagogicko-výchovnej oblasti pôsobí Klinika ako výučbová základňa pre praktickú výučbu a klinické cvičenia poslucháčov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v odboroch ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia v dennej aj externej forme štúdia. Okrem toho sa podieľa na teoretickej a praktickej príprave poslucháčov vo viacerých chirurgických odboroch.
Vo vedecko-výskumnej práci sa klinika riadi predovšetkým spoločenskou potrebou, podchytenou v celospoločenských programoch. Zameriava sa na aktuálne potreby praxe, aplikovaný klinický výskum, vyhodnocovanie výsledkov liečby, zavádzanie nových progresívnych spôsobov liečby a riešenie ďalších vedecko-výskumných úloh. Dôležitou súčasťou výskumu je prevencia úrazovosti, ktorá vyžaduje spoluprácu s inými štátnymi a neštátnymi organizáciami.
Výučba v rámci Kliniky sa realizuje na Oddelení úrazovej chirurgie a ortopedickom oddelení.

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie úrazovej chirurgie

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...