Klinika vnútorného lekárstva

Klinika vnútorného lekárstva

Klinika vnútorného lekárstva bola zriadená 15. 9. 2005 ako klinické pracovisko Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Je priestorovo aj personálne pokračovateľom v činnosti oddelenia vnútorného lekárstva I  NsP J. A. Reimana Prešov.
Klinika je výučbovou základňou Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Organizácia, obsah a rozsah výučby na klinike sa riadi študijným programom pre študijný odbor, ktorý stanovuje podľa zákona o vysokých školách príslušná fakulta vysokej školy. Časové zadelenie štúdia pre každý semester stanovuje študijný plán jednotlivých študijných odborov vo forme rozvrhu hodín. Študenti odboru ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a urgentná zdravotná starostlivosť získavajú na klinike praktické zručnosti v ošetrovateľských technikách a získané teoretické vedomosti aplikujú do praxe pri ošetrovateľských činnostiach, ktoré vedú k uspokojovaniu bio-psycho-sociálnych a spirituálnych potrieb pacienta.

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie vnútorného lekárstva,
– Oddelenie infektológie,
– Oddelenie dermatovenerológie,
– Hematologické laboratórium.

Vedenie

Metodickým riadením Kliniky vnútorného lekárstva je menovaný prednosta MUDr. Marián Babčák, PhD., ktorý je zodpovedný za pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť kliniky.

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...