Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých

Na oddelení dlhodobo chorých je poskytovaná komplexná starostlivosť pacientom dlhodobo chorým, po ukončení diagnostického procesu a zvládnutí akútneho stavu, pacientom s chronickými ochoreniami, pacientom po náhlych cievnych mozgových príhodách, onkologickým pacientom, imobilným pacientom, pacientom v terminálnom štádiu života. Poskytujeme pacientom liečbu bolesti a zmierňovanie príznakov nevyliečiteľnej choroby, rehabilitačnú starostlivosť a paliatívnu starostlivosť. Zároveň poskytujeme rehabilitačnú starostlivosť pacientom po ortopedických a traumatologických operáciách.
Metódou práce je komplexné posúdenie pacienta a stanovenie liečebného a rehabilitačného plánu so zameraním sa na zlepšenie sebestačnosti, geriatrická rehabilitácia, nácvik denných činností, aktivizácia, špecifický geriatrický režim, komplexná starostlivosť o chorých po cievnych mozgových príhodách.

 

Obsah starostlivosti:
Hygienický režim, zaistenie základných potrieb a dôstojnosti chorého, vrátane výživy (kŕmenie, enterálna, parenterálna výživa), starostlivosť o stolicu, aktivizácia pacientov, vrátane vertikalizácie, nácviku chôdze a ostatných aktivít denného života. Rehabilitácia fatických porúch, antidekubitárny režim, preväzy, ošetrenie dekubitov a vredov predkolenia, podávanie liekov (vrátane parenterálnej aplikácie) a infúzií, sledovanie základných funkcií (krvný tlak, pulz, teplota), odbery biologického materiálu, zvýšený dohľad na dementných pacientov, zvládanie nepokoja, sledovanie psychického stavu (emotivita, kognitívne funkcie, orientácie), ošetrovanie stómií, drénov, kanýl, oxygenoterapia, spolupráca s rodinou, sociálnymi službami, ošetrovateľské poradenstvo.

 

Cieľ:
Udržanie a zlepšenie aktuálneho stupňa sebestačnosti i kvality života.
Oddelenie dlhodobo chorých je určené pacientom, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný, majú stanovenú diagnózu, liečebný postup a nevyžadujú náročnú medikamentóznu liečbu, pacientom s poruchami pohybového aparátu a  s ochoreniami ovplyvniteľnými rehabilitačnými metódami.
Pacienti sú prijímaní na základe odborného odporúčania primára z oddelení nemocníc formou prekladov. Chorý, odporučený na prijatie na ODCH, musí mať údaje o zdravotnom stave a sociálnej situácii.
Najväčšie spektrum pacientov je vyššieho veku, preto celý vyšetrovací, liečebný a rehabilitačný postup je prispôsobený týmto pacientom.

 

Najčastejšie sú na oddelení dlhodobo chorých hospitalizovaní pacienti:
  • srdcové a cievne ochorenia,
  • po cievnych mozgových príhodách,
  • po rôznych zlomeninách vyžadujúcich ďalšie hojenie, s následnou rehabilitáciou,
  • s chronickými, dlhodobo sa hojacimi ranami,
  • po ortopedických a traumatologických operáciách na včasnú rehabilitáciu,
  • po pádoch a zhoršení pohyblivosti v dôsledku ochorenia kĺbov alebo degeneratívneho poškodenia mozgu,
  • s poruchami pamäti,
  • so zhoršenou sebestačnosťou v dôsledku ochorenia,
  • pacienti vyžadujúci paliatívnu starostlivosť, v dôsledku pokročilého základného ochorenia.
Naším cieľom je ovplyvniť nepríjemné symptómy, vyskytujúce sa u pacientov pri základnom ochorení: chronickú onkologickú či neonkologickú bolesť, dýchavicu, dehydratáciu, depresiu, zápchu… Výsledkom liečby by mala byť zlepšená kvalita života.
Spolupracujeme s ústavmi sociálnej starostlivosti.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...