Oddelenie geriatrie

Oddelenie geriatrie

Je to organizačná jednotka FNsP, ktorej poslaním je zabezpečovať vo svojom spádovom území, na úrovni súčasných poznatkov a postupov, komplexnú ambulantnú a nemocničnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientov vo veku nad 65 rokov. Slúži na diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov a na zhodnotenie funkčného potenciálu pacientov.
Oddelenie geriatrie pozostáva z ambulantnej a lôžkovej časti.

Ambulantná časť (na prízemí) pozostáva z
  • príjmovej geriatrickej ambulancie
  • ambulancie hypertenziológie, vaskulárnach a metabolických chorôb
  • ambulancie funkčnej diagnostiky (EKG, USG vyšetrenie abdominálnych orgánov, ECHOkg vyšetrenie, TK Holter)

Lôžková časť na nachádza na 1. poschodí (17 lôžok) a na 2. poschodí (18 lôžok).

Oddelenie geriatie pôsobí ako výučbové stredisko pri LF UPJŠ v Košiciach pre rezidentský program vzdelávania lekárov vo všeobecnom lekárstve. Zároveň pôsobí ako školiace pracovisko pre stredné, vysokoškolské vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. Oddelenie je prezentované odbornou prednáškovou aktivitou v rámci celoslovenských kongresov /lekári i sestry/, aktívnou publikačnou činnosťou zameranou na liečbu septických stavov, problematiku demencie, prevenciu a liečbu dekubitov, špecifiká diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...