Oddelenie geriatrie

Oddelenie geriatrie

Oddelenie geriatrie pozostáva z ambulantnej a lôžkovej časti.
Ambulantnú časť oddelenia geriatrie tvorí:
  • Príjmová geriatrická ambulancia,,
  • Príjmová ambulancia vnútorného lekárstva,
  • Konziliárna ambulancia vnútorného lekárstva pri psychiatrickom oddelení,
  • Ambulancia neinvazívnych vyšetrovacích metód – funkčná diagnostika,
  • Ambulancia klinickej farmakológie.
Oddelenie geriatrie je organizačná jednotka FNsP, ktorej poslaním je zabezpečovať vo svojom spádovom území na úrovni súčasných poznatkov a postupov, komplexnú nemocničnú (diagnostickú a terapeutickú) starostlivosť o pacientov s akútnymi vnútornými chorobami so špecifickým zameraním na liečbu seniorov, u ktorých sa predpokladá, že domáce liečenie by bolo neúspešné, alebo dokonca nemožné.
Oddelenie poskytuje vyváženú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť o celú zdravotnú problematiku pacientov vhodnou skladbou špecialistov a ošetrovateľského tímu. Súčasťou starrostlivosti o pacientov je taktiež poskytovanie akútnej rehabilitačnej liečby a sociálneho poradenstva, ktoré zabezpečujeme v spolupráci so sociálnym referátom nemocnice a oddelením dlhodobo chorých. V rámci spirituálnych potrieb pacientov je k dispozícií psychologická konziliárna služba a duchovná služba.
Na oddelení sa nachádzajú príjmové ambulancie a ambulancia funkčnej diagnostiky- bicyklová ergometria, Holterovo monitorovanie tlaku krvi, echokardiografia, EKG vyšetrenia, USG vyšetrenia abdominálnych orgánov.
V lôžkovej časti oddelenia geriatrie sú dvojposteľové izby, každá izba je vybavená samostatným hygienickým zariadením. Oddelenie má k dispozícií nadštandardnú izbu a spločenskú miestnosť pre pacientov.
Oddelenie geriatie pôsobí ako výučbové stredisko pri LF UPJŠ v Košiciach pre rezidentský program vzdelávania lekárov vo všeobecnom lekárstve. Zároveň pôsobí ako školiace pracovisko pre stredné, vysokoškolské vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. Oddelenie je prezentované odbornou prednáškovou aktivitou v rámci celoslovenských kongresov /lekári i sestry/, aktívnou publikačnou činnosťou zameranou na liečbu septických stavov, problematiku demencie, prevenciu a liečbu dekubitov, špecifiká diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...