Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Koncepcia odboru:

Angiológia je špecializačný odbor vnútorného lekárstva, náplňou ktorého je prevencia, diagnostika a liečba chorôb artériového, žilového a lymfatického systému, ako aj konziliárna a posudková činnosť, epidemiológia a výskum cievnych chorôb.

Angiolologická ambulancia – výkony

 • komplexné angiologické vyšetrenie
 • meranie členkových a palcových tlakov
 • meranie transkutánneho tlak kyslíka
 • fotopletyzmografické vyšetnia
 • ultrazvukové vyšetrenia

Na intervenčnej sále sú realizované endovaskulárne zákroky

 • endovaskulárne ošetrenie všetkých tepien s výnimkou tepien srdca a vnútrolebečných tepien
 • perkutánne transluminálne angioplastiky – PTA
 • pri ischemickej chorobe dolných i horných končatín
 • pri viscerálnej ischémii – PTA renálnych tepien, tepien zásobujúcich krvou črevo
 • tepien zásobujúcich krvou mozog ( karotické a vertebrálne)
 • perkutánne aterektómie
 • aspiračné trombektómie  tepenného a žilového systému– systémom Penumbra
 • mechanická rotačné trombektómia -systémom Rotarex
 • implantácie strentov a stentgraftov pri realizovaných PTA
 • endovaskulárna liečba ochorení aorty – stenóz i aneuryziem
 • angioplastiky u hemodialyzačných prístupov
 • emboolizácie krvácaní
 • implantácie kaválnych filtrov

na intervenčnej sále naši intervenční rádiologovia vykonávajú pod USG RTG i CT kontrolou biopsie drenáže, i ablácie tumorov (napr. pečene či obličiek)

Oddelenie

Má k dispozícii 6 lôžok, hlavne pre pacientov s ischemickou chorobou dolných končatín, spolupracuje hlavne s oddelením neurógie, cievnej chirurgie, oddelením radiačnej onkológie.

Na oddelení pracuje 6 lekárov z toho 4 so špecializáciou

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...