Oddelenie detskej psychiatrie

Oddelenie detskej psychiatrie

Oddelenie detskej psychiatrie je špecializované pracovisko, jediné svojho druhu v Prešovskom kraji, ktoré poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu psychických porúch u pacientov detského a dorastového veku. Psychické poruchy detského veku tvoria široké spektrum – od psychotických porúch cez poruchy nálady, úzkostné stavy, reaktívne stavy, adaptačné poruchy, zneužívanie psychoaktívnych látok až po poruchy správania. Zabezpečujeme tiež diagnostiku a liečbu hyperkinetických porúch, mentálnych retardácií komplikovaných poruchami správania, diagnostiku a liečbu detskej schizofrénie, detského autizmu, sebapoškodzujúceho a samovražedného správania. Zaoberáme sa aj ďalšími poruchami z okruhu pervazívnych vývinových porúch, neurologických ochorení a somatických chorôb s psychiatrickými komplikáciami. Poskytujeme taktiež priestor pre absolvovanie detoxikačného pobytu pred umiestnením mladistvých do resocializačného zariadenia. Oddelenie má kapacitu 30 lôžok, pre pacientov predškolského veku s možnosťou ubytovania sprievodcu dieťaťa počas jeho hospitalizácie. Oddelenie detskej psychiatrie poskytuje komplexnú liečbu psychických porúch. Okrem farmakoterapie je súčasťou liečby aj skupinová a individuálna psychoterapia, režimová terapia a špeciálno-pedagogická starostlivosť. Pacienti sa prijímajú na základe odporúčania lekára – pedopsychiatra či obvodného lekára, alebo na odporúčanie psychológa, pedagóga alebo sociálneho kurátora so súhlasom zákonného zástupcu pacienta.
V spolupráci so Súkromnou základnou školou je zabezpečované vzdelávanie detí s povinnou školskou dochádzkou ako aj školský klub v popoludňajších hodinách. V súlade so Zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele č. 305/2005 Z.z. a jeho novelizáciou účinnou od 1.4.2018 zabezpečujeme ústavnú starostlivosť detským pacientom pred ich umiestnením do resocializačných centier.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...