Oddelenie gynekológie a pôrodníctva

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva je organizačná jednotka FNsP J. A. Reimana Prešov, ktorej poslaním je zabezpečovať vo svojom spádovom území na úrovni súčasných poznatkov a postupov komplexnú ambulantnú a nemocničnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientky s gynekologickými chorobami, ako aj starostlivosť o pacientky v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím.

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva v ústavnej starostlivosti zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o pacientky, vrátane širokého spektra konzervatívnych a operačných liečebných výkonov.

Pod jednotným vedením sa nachádza zatiaľ na dvoch tradičných miestach.

1. Oddelenie gynekológie a pôrodníctva – pôrodnícky pavilón – stará pôrodnica

V pôrodníckom pavilóne sa nachádza perinatologické centrum, ktoré patrí medzi 6 perinatologických centier na Slovensku. Jedná sa o nemocnicu,  ktorá zabezpečuje intenzívnu, resuscitačnú a vysokošpecializovanú neonatologickú starostlivosť pre predčasne narodených novorodencov (pred ukončeným 34. gestačným týždňom) a pre patologických novorodencov. Súčasťou je 24 hodinová transportná služba. Tieto centrá sú najvyšším konzultačným a liečebným centrom v rámci neonatológie vo svojom spádovom území.

Centrum poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť so zameraním na všetky druhy patologickej a rizikovej tehotnosti – oddelenie centralizuje tehotenské komplikácie z iných spádových pracovísk v Prešovskom kraji.
Okrem vysokošpecializovanej perinatologickej činnosti je oddelenie štandardným pôrodníckym pracoviskom. Na pôrodnej sále môže byť pri pôrode s rodičkou sprevádzajúca osoba. Rodička má k dispozícii fit lopty, žinenky, polohovateľné pôrodné postele. Na tlmenie bolestí je možné využiť epidurálnu analgéziu či inhaláciu oxidu dusného – Entonox – rajský plyn.

Okrem spontánnych pôrodov vykonávame aj operačné ukončenia tehotenstva. Na oddelení šestonedelia pomáhajú rodičkám naše pôrodné asistentky či laktačné poradkyne. Pre tehotné pacientky pripravujeme kurzy predpôrodnej prípravy za účasti pôrodnej asistentky, lekárov z oddelenia gynekológie, neonatológie, laktačnej poradkyne a rehabilitačnej sestry.

V rámci ambulantnej starostlivosti poskytujeme klientkám špecializované ultrasonografické vyšetrenia, odbery plodovej vody – amniocentézu, pre gynekologické pacientky odborné gynekologické vyšetrenie, kolposkopické vyšetrenia, vyšetrenie detí a dospievajúcich dievčat v ambulancii pre pediatrickú gynekológiu. Pre páry s poruchami plodnosti poskytujeme konzultácie v ambulancii pre reprodukčnú medicínu.

Poskytujeme celé spektrum operačných výkonov a zákrokov aj v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Sústavné vzdelávanie lekárov a ich účasť a kongresoch a rôznych kurzoch pri zvyšovaní ich kvalifikácie má za cieľ poskytnúť našim klientkám vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť v súvislosti s modernými postupmi a poznatkami, s dôrazom na individuálny a ľudský prístup.

2. Chirurgický monoblok

Vážené pacientky, dovoľte aby sme Vás privítali na stránke Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia, ktoré sa nachádza v priestoroch chirurgického monobloku FNsP J. A. Reimana v Prešove. Oddelenie je aj zároveň pedagogickým pracoviskom FZO PU v Prešove ako Klinika gynekológie a pôrodníctva. Pacientkam poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť v celom spektre odboru gynekológia a pôrodníctvo. V gynekológii sa zameriavame hlavne na onkogynekológiu, urogynekológiu, minimálne invazívnu chirurgiu a detskú gynekológiu. Zaisťujeme starostlivosť pacientkam s fyziologickým i rizikovým tehotenstvom, počas pôrodu a v šestonedelí. Podporujeme prirodzené formy pôrodu. Kladieme dôraz na profesionálny a zároveň ľudský a individuálny prístup. Našim cieľom je poskytovanie kvalitnej odbornej starostlivosti v súlade s poznatkami modernej medicíny.
Pôrodnica
Svoje dieťa môžu budúce mamičky priviesť na svet v pohodlí a intimite tzv. pôrodného boxu. Disponujeme kompletne zrekonštruovaným pôrodníckym traktom, ktorý pozostáva z 3 pôrodníckych boxov, v ktorých môže rodičku sprevádzať jedná osoba, ktorá prichádza do pôrodnice spolu s budúcou mamičkou a zostane pri nej po celý čas až do skončenia pôrodu a preloženia matky a dieťaťa na oddelenie šestonedelia. Na tlmenie pôrodných bolestí je možné využiť aj epidurálnu analgéziu a inhaláciu 50 % oxidu dusného (Entonox – rajský plyn). Okrem spontánnych pôrodov prevádzame ukončenie tehotenstva operačnými technikami (cisársky rez a iné). Oddelenie šestonedelia sa špecializuje na starostlivosť o klientky po spontánnych a operačných pôrodoch. Dľžka pobytu závisí na zdravotnom stave šestonedelky a dieťaťa. Oddelenie šestonedelia prešlo v nedávnej dobe rekonštrukciou. Oddelenie rizikovej gravidity poskytuje starostlivosť klientkam s rizikovým tehotenstvom, ktoré potrebujú hospitalizáciu. V ambulantnej pôrodníckej starostlivosti disponujeme ambulanciou pre rizikovú graviditu a špecializovanou ultrasonografickou ambulanciou poskytujúcou vysoko odbornú sonografickú starostlivosť pre tehotné aj gynekologické pacientky. Obe ambulancie sú vedené erudovanými lekármi oddelenia. V rámci poskytovania prenatálnej starostlivosti tehotným pripravujeme pre nich pravidelné predpôrodné kurzy vedené lekármi a pôrodnými asistentkami.
Gynekológia
Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie je špecializovaným onko-gynekologickým centrom poskytujúcim operačnú onko-gynekologickú zdravotnú starostlivosť v rámci Slovenska a hlavne pacientkam Prešovského ale aj bývalého Východoslovenského kraja. Toto pracovisko patrí medzi 8 pracovísk v rámci SR poskytujúcich vysoko odbornú a špecializovanú operačnú liečbu zhubných nádorov ženských pohlavných orgánov (vulva a pošva, krčok a telo maternice, vaječníky a vajíčkovody) v celom spektre operačných radikálnych výkonov. Okrem bežných onko-gynekologických výkonov prevádzame i najobtiažnejšie operácie vyžadujúce pokročilú erudíciu a skúsenosti v onko-gynekológii. Ďalej poskytujeme operačnú liečbu v urogynekológii a v endoskopických operačných výkonoch. V rámci endoskopickej operatívy prevádzame výkony hysteroskopické a laparoskopické a z nich hlavne miniinvazívne operácie odstránenia maternice (LAVH a TLH), výkony na adnexách (endometrióza, nezhubné nádory, diagnostika a liečba sterility) a samozrejme aj vaginálne operácie (odstránenie maternice, predná a zadná pošvové plastiky). Gynekologické ambulancie poskytujú ambulantnú starostlivosť urogynekologickú, onko-gynekologickú a v ambulancii detskej gynekológie. Ako jediný máme akreditáciu pre vykonávanie expertných kolposkopických vyšetrení v rámci Prešovského kraja. Vyšetrenia sa prevádzajú v rámci onko-gynekologickej ambulancie. Oddelenie disponuje najnovšou operačnou technikou – 3D laparoskopickým prístrojom, hysteroskopom, elektrokoagulačnými prístrojmi a modernými nástrojmi na otvorenú a endoskopickú operatívu. Samozrejmosťou je spolupráca s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Pravidelne sa lekári zúčastňujú nielen ako pasívni ale hlavne ako aktívni účastníci na slovenských ale aj zahraničných konferenciách a kongresoch. Publikačná činnosť v odborných časopisoch a vedeckých knižných monografiách je súčasťou edukačno – vedeckého procesu oddelenia a kliniky.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...