Špecializované pracoviská

Špecializované pracoviská


Oddelenie operačných sál

Oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie je organizačná jednotka, ktorá personálne aj materiálno-technicky zabezpečuje plynulú a bezpečnú prevádzku na základe požiadaviek jednotlivých oddelení nemocnice. OOS je samostatným oddelením s nepretržitou prevádzkou, ktorého hlavnou úlohou je koordinácia a realizácia operačných výkonov za aseptických podmienok na najvyššej profesionálnej úrovni zabezpečená odborne erudovaným personálom. CS zabezpečuje a vykonáva sterilizáciu zdravotníckeho materiálu pre potreby operačných oddelení, ale aj pre ostatné pracoviská nemocnice.

 • Sála A – operačná sála pre kostné operácie, osteosyntézy
 • Sála B – operačná sála pre cievne a kostné výkony
 • Sála C – operačná sála pre aseptické operácie GIT – laparoskopie
 • Sála D – operačná sála pre aseptické operácie
Lokalizácia
chirurgický monoblok
1. poschodie
Telefón
 • Sála E – operačná sála pre črevné, urgentné úrazové a chirurgické akútne stavy
 • Sála F – operačná sála pre operácie urologické a stomatochirurgické
 • Sála G – operačná sála pre septické operácie
 • Sála H
Lokalizácia
chirurgický monoblok
2. poschodie
Telefón

 


Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie vykonáva:
 • odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných výkonov, samostatnej sterilizácie zdravotníckych materiálov, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckej techniky a príslušenstva,
 • špecializované vyšetrenia a činnosti spojené s využívaním prístrojovej techniky na zabezpečovanie kvality sterilizačných a dekontaminačných procesov,
 • fyzikálnu a chemickú sterilizáciu zdravotníckeho materiálu, pomôcok, prístrojovej techniky a príslušenstva, používaním ošetrovacích štandardov zdravotníckeho výkonu sterilizácie a dezinfekcie,
 • fyzikálno-chemický a biologický monitoring procesov sterilizácie, laboratórne vyšetrenia kvality sterilizácie a účinnosti sterilizácie.
Oddelenie centrálnej sterilizácie zároveň zabezpečuje plynulé zásobovanie sterilným materiálom pre jednotlivé zložky FNsP, a to výmenným doplňovacím systémom.
Lokalizácia
chirurgický monoblok
suterén
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...