Jediné na východnom Slovensku

Jediné na východnom Slovensku

Oddelenie cytostatík, ako vysoko špecializované oddelenie nemocničnej lekárne FNsP J. A. Reimana, denne pripravuje priemerne 80 infúznych a injekčných prípravkov. Liečba je pripravovaná v sterilnom prostredí pre každého pacienta samostatne.

V súčasnosti bol na oddelení inštalovaný nový izolátor – bezpečnostný biologický box III. triedy ISOSAFE, čím sa FNsP J. A. Reimana Prešov stala jediným pracoviskom na východnom Slovensku s takým vysokým štandardom vybavenia.


Izolátor zabezpečuje:

  • ochranu pracovníkov pred škodlivými účinkami spracovávaných látok,
  • sterilitu pripravených injekcií a infúzií a tým pádom bezpečnosť pre pacientov.

Celkový investičný náklad za prístroj, montáž, úpravu priestorov a zaškolenie personálu predstavoval sumu 76 383,60 € a bol financovaný z vlastných zdrojov nemocnice.


publikované: 04.07.2023