Nemocnica úspešne obhájila certifikáty za kvalitu a environment

Nemocnica úspešne obhájila certifikáty za kvalitu a environment

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov potvrdila trend neustáleho zlepšovania, skvalitňovania a zefektívňovania činnosti v prospech pacientov a obhájila certifikáty systému manažérstva kvality ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva ISO 14001, zaväzujúce k trvalému zlepšovaniu poskytovaných služieb.
 
Za úspešné obhájenie certifikátov a predĺženie ich platnosti na ďalšie trojročné obdobie patrí poďakovanie všetkým našim zamestnancom, ktorí svojou každodennou poctivou prácou prispievajú k funkčnosti a zvyšovaniu efektívnosti nášho integrovaného systému riadenia.  
 
V neposlednom rade sa chceme poďakovať všetkým pacientom, ktorí prostredníctvom dotazníkov spokojnosti a spätnej väzby či už pozitívnej alebo negatívnej nám pomáhajú formovať politiku a ciele integrovaného systému riadenia.  
 
Naším cieľom je pokračovať v trende neustáleho zlepšovania a napĺňania poslania, vízie a stratégie FNsP. Integrovaný systém riadenia pre nás predstavuje komplexný manažérsky nástroj na riadenie procesov a zdrojov, minimalizáciu rizík, plnenie požiadaviek našich pacientov, zákazníkov i ostatných zainteresovaných strán a zvyšovanie ich spokojnosti.

 


publikované: 02.08.2023

Fotogaléria