Nové liečebné postupy v Kardiocentre

Nové liečebné postupy v Kardiocentre

V Kardiocentre Prešov boli za posledný polrok zavedené dve nové liečebné modality v oblasti intervenčnej arytmológie a kardiológie.


Prvou modalitou je tzv. fyziologická stimulácia prevodového systému – stimulácia v oblasti ľavého Tawarového ramienka (LBBAP).

Trvalá stimulácia srdca je účinnou prístrojovou liečbou u pacientov so závažnou bradykardiou. Tradičná stimulácia pravej komory môže u časti pacientov spôsobovať elektrickú a mechanickú dyssynchróniu, ktorá je spojená so zvýšeným rizikom predsieňových arytmií a srdcového zlyhávania. Na riešenie tohto problému bola nedávno Huangom a spol. (2017) vyvinutá stimulácia prevodového systému v oblasti ľavého Tawarového ramienka (LBBAP) ako nová stimulačná technika na dosiahnutie fyziologickej stimulácie a zabezpečenie elektrickej synchronizácie ľavej komory. Výsledky doposiaľ vykonaných predovšetkým observačných štúdií preukázali uskutočniteľnosť a bezpečnosť LBBAP stimulácie so zriedkavými komplikáciami a vysokou mierou úspešnosti. Zistilo sa, že tento prístup poskytuje fyziologickú stimuláciu s dosiahnutím elektrickej synchronizácie ľavej komory s úzkym stimulovaným komplexom QRS a korekciou blokády ľavého Tawarového ramienka, čím je možné predchádzať vzniku srdcového zlyhávania u pacientov s komorovou dyssynchróniou alebo pacemakerom-indukovanou kardiomyopatiou, a to optimálnymi stimulačnými parametrami s nízkym prahom stimulácie. Stimulácia v oblasti LBBAP môže byť aj potenciálnou alternatívnou biventrikulárnej stimulácie, ktorá je indikovaná u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, kde bolo pri použití tejto implantačnej techniky dokázané zlepšenie ejekčnej frakcie ľavej komory a zlepšenie funkčnej skupiny NYHA. Po absolvovaní odborných stáží na popredných školiacich pracoviskách v Prahe (doc. Čurila), Krakove (prof. Jastrzebski) a Třínci (MUDr. Szmek) bola od konca roka 2022 táto stimulačná technika úspešne zavedená do klinickej praxe aj v Kardiocentre v Prešove a doteraz bolo takto implantovaných 30 pacientov. Dňa 19.6.2023 zároveň naše pracovisko navštívil popredný kardiológ, jeden z najskúsenejších európskych arytmológov zaoberajúcich sa fyziologickou stimuláciou, doc. Karol Čurila pôsobiaci v Prahe, kedy spolu s ním arytmológovia Kardiocentra vykonali tri ďalšie úspešné implantácie do oblasti LBB, čím sa Kardiocentrum v Prešove zaradilo k prvým centrám vykonávajúcim túto implantačnú techniku na Slovensku.


Druhou zavedenou liečebnou metódou zavedenou do praxe Kardiocentra je používanie krátkodobého ľavostranného mechanického podporného systému srdca iVAC2 (PulseCath™)

Krátkodobé podporné systémy sa často používajú u pacientov s kardiogénnym šokom pri akútnom infarkte myokardu ako aj u selektovanej skupiny vysoko rizikových pacientov počas invazívnych diagnostických či liečebných intervenčných výkonoch. Krátkodobé podpory sú implantované perkutánne alebo chirurgicky. Perkutánne systémy sú schopné podporiť cirkuláciu iekoľko hodín až dní, chirurgické niekoľko dní až týždňov. V máji 2023 sme v Kardiocentre úspešne použili ľavokomorový podporný systém iVAC2 počas koronárnej intervencie u vysokorizikového pacienta. Týmto sa pracovisko zaradilo k ostatným intervenčným centrám na Slovensku, ktoré systém PulseCath v obdobných prípadoch používajú.

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
primár Kardiocentra FNsP J. A. Reimana Prešov


publikované: 29.06.2023