Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov

Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov

Vážení pacienti, vážení návštevníci nemocnice, oznamujeme vám, že v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou vo výskyte ochorenia hepatitídy typu A,
riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov nariaďuje od 04.10.2023 až do odvolania

zákaz návštev.

Na základe výnimky sú povolené návštevy v týchto prípadoch:

  • Návšteva u pacienta v paliatívnej starostlivosti a umierajúceho, a to na základe povolenia primára; v prípade náhleho zhoršenia stavu pacienta v čase ústavnej pohotovosti môže návštevu povoliť službukonajúci lekár.
  • Návšteva kňaza za účelom vysluhovania sviatostí.
  • Návštevy sa riadia pokynmi zdravotníckeho personálu a musia dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.
  • Návštevy nebudú umožnené osobám s klinickými prejavmi akútnej respiračnej infekcie.
  • Priniesť/odniesť osobné veci pacientom bude možné denne od 15:00 do 17:00 hod.

 


Ing. Ľubomír Šarník
riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov
V Prešove dňa 04.10.2023