Biele srdce 2023

Biele srdce 2023

Dňa 7. júna  2023 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove, v reštaurácii Mladosť v Prešove, zorganizovala pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier slávnostný odborný seminár  ktorého sa zúčastnilo 80 kolegýň a kolegov z FNsP J.A. Reimana   a zo všetkých zdravotníckych zariadení v regióne  Prešov.

Za organizátora konferencie –  Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek  sa účastníkom seminára prihovorila prezidentka RK SaPA v Prešove Mgr. Alena Dolžová . Sme vďační, že nás svojou prítomnosťou poctila a pozvanie prijala námestníčka pre ošetrovateľstvo  FNsP J.A. Reimana p. Mgr. Monika Smolnická.

V prvom bloku slávnostného seminára odzneli zaujímavé prednášky , ku ktorým  prebehli bohaté diskusie , ktoré pokračovali pri slávnostnom obede . V popoludňajších hodinách prebehlo slávnostné udeľovanie prestížneho ocenenia BIELE SRDCE  2023 na regionálnej úrovni.

Ocenenie v tejto kategórii patrí sestrám a pôrodným asistentkám, členkám komory, ktoré pracujú v svojej profesii najmenej 10 rokov, svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o pacientov v každom období ich života, podieľajú sa na odstraňovaní problémov a nerovností, ktoré sestry a pôrodné asistentky trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v svojom profesijnom živote, mnohé z nich reprezentujú svoju profesiu, slovenské ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu aj na medzinárodnom poli ako členovia rôznych zahraničných organizácií, sú mentormi pre nových členov tímu, prirodzenými neformálnymi vodcami sestier, hľadajú a prezentujú nové formy vzdelávania a aktívne vystupujú s príspevkami z praxe na domácich, či zahraničných podujatiach, zavádzajú zmeny do svojej praxe na základe dôkazov, vo voľnom čase pracujú v odborových organizáciách, rôznych záujmových združeniach pacientov a podporných skupinách, mnohé z nich prispeli mimoriadnym činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

Tohtoročné ocenené sestry :

kategória  sestra v praxi :

  1. Janka Bašistová / sestra, chirurgické oddelenie FNsP J.A. Reimana v Prešove /

návrh na ocenenie podalo chirurgické oddelenie FNsP Prešov

  1. Darina Kolarčíková / sestra , chirurgické oddelenie FNsP J.A. Reimana v Prešove /

návrh na ocenenie podalo chirurgické oddelenie FNsP Prešov

  1. Martin Pčolka / sestra, oddelenie dlhodobo chorých FNsP J.A. Reimana v Prešove /

návrh na ocenenie podala RK SaPA v Prešove

kategória sestra manažér :

  1. Beáta Ondrejová / vedúca sestra , Domov sv. Dominika,  Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie so zameraním na demenciu , Petrovany /

návrh na ocenenie podala RK SaPA v Prešove

 

 

Celé podujatie sa nieslo vo veľmi dobrej atmosfére plnej pracovnej energie,   v duchu dlhoročných priateľstiev a  nekončiacich rozhovorov .

Preto aj touto cestou by som chcela srdečne poďakovať celému realizačnému tímu RK SaPA v Prešove  / p. Ondrejovej, p. Dzivej, p. Vincovej, p. Kušnírovej , p. Pčolkovi / za prípravu a organizáciu tohto seminára.

Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme im veľa zdravia , pohody  a pozitívnej energie  v práci ale aj v ich  osobných  životoch.


S pozdravom a vyjadrením vďaky

Mgr. Alena Dolžová , prezident RK SaPA v Prešove