Zdravotná starostlivosť

Koncepcia odboru

Cievna chirurgia je základný špecializačný chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou vrodených a získaných ochorení a úrazov cievneho systému (mimo vnútrolebkového priestoru a srdca), ktoré sú liečiteľné chirurgickými, rádiointervečnými, konzervatívnymi, endovaskulárnymi, ale aj inými špeciálnymi medicínskymi metódami bez rozdielu veku, pohlavia chorých vo všetkých v súčasnosti dosiahnuteľných častiach ľudského organizmu.
Cievna chirurgia sa postupnou špecializáciou vyčlenila zo všeobecnej chirurgie a od 1.5.2006 je samostaným chirurgickým odborom.

Výkony

Operácie tepnového systému: Cerebrovaskulárna nedostatočnosť – CVI – krčné tepny (hrudné a mimohrudné), tepien horných kočatín, hrudníka, brušných tepien a aorty, pánvových tepien a tepien dolných končatín, operácie aneuryziem a pseudoaneuryziem vo všetkých lokalitách okrem hrudnej aorty, operácie cievnych nádorov, riešenie akútnej ischémie dolných a horných končatín -embolektómie a trombektómie príslušného tepnového riečiska.
Operácie žilového systému: krčových žíl (varixov) klasicky aj laserovou technikou, sklerotizácie varixov, operácie hĺbkového žilového systému, trombectómie žilového systému (odstránenie krvnej zrazeniny), malformácie venózneho systému, hemangiómy, fibrinolýzy systémová, lokálna – pulzno – sprayová,  kontinuálna. Mechanická a intervečná endovaskularna trombektómia. PTA a stentovanie žilového systému.
Operácie pri zlyhávaní obličiek: cievne prístupy pre potreby dialýzy (A-V fistuly, shunty), umelé cievne trvalé prístupy, dočasné cievne prístupy (Perm cath, dialyzačné katétre). Intervečné a chirugické riešenie postihnutia obličkových tepien arteriosklerotickým ochorením.
Zavádzanie kardiostimulátorov u pacientov s poruchami rytmu srdca.
Intervenčné výkony na cievnom systéme: PTA, stenty, fibrinolýza, trombolýza, embolizácie.
Rekonštrukčné riešenia pri diabetickej nohe: krurálne a pedálne bypassy t.j. (premostenie alebo obchádzka prekážky), amputačné výkony horných aj dolných končatín, parciálne amputácie.
 

Vyšetrovacie zobrazovacie metódy:

Medzi moderné zobrazovacie metódy patria tzv. neinvazívne alebo miniinvazívne metódy:

Ultrazvukové vyšetrenia – ultrasonografia (USG) pri ochoreniach cievneho systému – tepnového, žilového a lymfatického v ľudskom organizme. Pri ochoreniach dutiny brušnej, aneuryzmách aorty a tepien dutiny brušnej a retroperitonea.
Color Duplexná USG – vyšetrenie cievneho systému na princípre dopplerovskej ultrasonografie sa využíva na vyšetrenie prístupných ciev (krčných tepien, ciev brucha, retroperitonea, pánvy a končatín).
Počítačová tomografia – CT vrátane angio CT vyšetrovacích metód sa v diagnostike cievnych ochorení využíva najmä pri aneuryzmách aorty, trombózach dolnej dutej žily, postihnutiach tepnového aj žilového systému krku, horných a dolných končatín. Pri ochoreniach na určenie presnej lokality a veľkosti nádoru resp. jeho prerastania do okolitých štruktúr a jeho cievneho zásobenia. Pri cievnych nádoroch a malformáciách, pri anatomických anomáliách cievneho systému organizmu.

Magnetická rezonancia – MRI vrátane angio MRI dosahuje oproti ostatným metódam vysoký kontrast tzv. mäkkých tkanív. Možnosti trojdimenzionálneho zobrazenia. A v porovaní s ostatnými nie je pacient zaťažený ionizujúcim žiarením. Využitie ako pri vyšetrení metodikou počítačovej tomografie.

Medzi invazívne zobrazovacie metódy patria:

Angiografia AG – vyšetrenie cievneho systému kontrastnou látkou najčastejšie tzv. Seldingerovou metódou so zavádzaním katétrov do tepnového alebo žilového systému. Umožňuje vyšetrenia arteriálneho (artériografia) a venózneho (flebografia) systému ako aj posúdenie stavu krvného zásobenia rôznych orgánov ľudského tela so súčasnou liečebnou možnosťou – výkonami priamo na mieste ochorenia resp. poruchy.
DSA vyšetrenie pomocou digitálnej subtrakčnej angiografie zlepšuje efektivitu vyšetrenia s minimalizáciou množstva podanej kontrastnej látky.
Končatinová flebografia – vyšetrenie s aplikáciou kontrastnej látky po punkcii povrchove žily, pri diagnostike žilových ochorení hlavne trombóz hlbkového žilového systému končatín.
Fleboscintigrafia – zobrazenie žilového systému pomocou značenej rádioaktívnej látky
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...