Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie

Vážení pacienti,

za účelom objednávania na vyšetrenie Vám odporúčame kontaktovať nás v pracovných dňoch  v čase medzi 07:00 a 14:00 na telefónnych číslach:

rtg evidencia

+421 51/7011633

+421 51/7011560

ct evidencia

+421 51/7011637

Na rádiologické vyšetrenie potrebujete žiadanku od všeobecného alebo odborného lekára aj v čase pandémie COVID-19.
(Žiadanku na rádiologické vyšetrenie si, prosím, nezamieňajte s výmenným lístkom na odborné vyšetrenie.)

 

Informácia pre odosielajúceho lekára na USG vyšetrenie prsníkov:

Požiadavka na STATIM-ové USG vyšetrenie prsníkov môže byť indikovaná len na základe klinického nálezu gynekológa.
Tento nález musí byť jasne uvedený na žiadanke.

Podľa pokynov Slovenskej rádiologickej spoločnosti: „Statimovú požiadavku zhodnotí rádiológ a podľa závažnosti klinického nálezu pridelí termín USG vyšetrenia prsníkov do 3 dní.“

Ak nebude na žiadanke uvedený dôvod (klinický nález) pre STATIM-ové USG vyšetrenie prsníkov, pacientke bude pridelený bežný termín podľa poradia.
Požiadavka na STATIM USG vyšetrenie prsníkov bude považovaná za neopodstatnenú !!!

 

Rádiológia je samostatný špecializačný odbor liečebno-preventívnej starostlivosti a je zároveň základným klinickým lekárskym odborom, ktorý vykonáva diagnostiku používaním prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Základným prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia činnosť. Diagnostické obrazy získava rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií, zvlášť ionizujúceho žiarenia. Súčasťou odboru sú aj intervenčné terapeutické výkony, t.j. liečebné úkony s využitím, a pod kontrolou, rádiologických prostriedkov zdravotníckej techniky. Všetky rádiologické výkony môže robiť iba príslušne vzdelaný rádiológ.
Za prostriedky rádiologickej zdravotníckej techniky sa na RO FNsP J. A. Reimana v Prešove považujú:
  1. Rontgenové diagnostické zariadenia
  • skiagrafické zariadenia, vrátane príslušenstva,
  • angiografické zariadenie, vrátane príslušenstva,
  • mamografické zariadenie s príslušenstvom,
  • CT prístroj s príslušenstvom. 
  1. Ultrazvukové zobrazovacie prístroje
  1. Ostatné zariadenia, prístroje a príslušenstvá používané na intervenčné výkony pod kontrolou zobrazovacích metód
Rádiologické oddelenie FNsP J. A. Reimana v Prešove má 5 samostatných pracovísk. Na centrálnom odelení v chirurgickom monobloku sa nachádza pracovisko konvenčnej rádiológie, pracovisko ultrasonografie, mamodiagnostické pracovisko, CT pracovisko a AG pracovisko. Vysunuté pracoviská konvenčnej rádiológie sa nachádzajú v internistickom monobloku, v geriatrickom pavilóne, v budove psychiatrickej nemocnice, detskej nemocnice.
Rádiologické oddelenie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v rámci náplne odboru rádiológia.
Rádiologické oddelenie FNsP Prešov je držiteľom CERTIFIKÁTU KVALITY V INTERVENČNEJ RÁDIOLÓGII

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...