Zdravotná starostlivosť

Koncepcia odboru

Anestéziológia a intenzívna medicína je základným špecializačným odborom. Zaoberá sa dvoma činnosťami – anestéziológiou a liečbou kriticky chorých pacientov – intenzívnou medicínou.
Anestéziológia je odbor, ktorý sa venuje znecitliveniu a uspávaniu pacientov počas operácie a počas bolestivých a nepríjemných výkonov. Zahŕňa všetky postupy na celkovú anestéziu a miestne znecitlivenie – regionálnu anestéziu. Okrem uspávania a znecitlivenia je jej súčasťou  sledovanie, kontrolovanie a udržiavanie všetkých životných funkcií pacienta počas operácií a výkonov.
Intenzívna medicína sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o pacientov v kritickom stave. Pacienti v kritickom stave sú takí pacienti, ktorým zlyháva jeden alebo aj viac životne dôležitých orgánov – centrálny nervový systém, pľúca, srdce a obeh, obličky, pečeň, vnútorné prostredie. Odbor sa zaoberá udržiavaním a nahrádzaním týchto orgánov, liekmi, prístrojovou technikou alebo kombináciou farmakoterapie a prístrojov.

Výkony

Anestéziológia:
 • komplexné predanestetické vyšetrenie, hodnotenie výsledkov laboratórnych, pomocných a odborných vyšetrení, indikácia a plánovanie anestézie a perioperačnej starostlivosti,
 • inhalačná anestézia,
 • intravenózna anestézia,
 • intravenózna anestézia s relaxáciou,
 • TIVA,
 • kombinovaná anestézia,
 • spinálna anestézia,
 • epidurálna anestézia a kontinuálna epidurálna analgézia,
 • blokády hornej a dolnej končatiny,
 • „stand by“ pri vyšetreniach a terapeutických výkonoch,
 • intubácia a zaistenie obtiažnych dýchacích ciest,
 • umelá ventilácia pľúc počas anestézie,
 • elektrická a farmakologická liečba porúch rytmu počas anestézie,
 • hodnotenie všetkých dostupných laboratórnych, biochemických a hematologických vyšetrení,
 • posudzovanie porúch homeostázy vnútorného prostredia počas anestézie,
 • analýza bežných a špeciálnych laboratórnych vyšetrení počas anestézie,
 • vykonávanie endoskopických metód pre zaistenie dýchacích ciest,
 • monitorovanie EKG s analýzou dysrytmií a ischemických zmien počas anestézie,
 • monitorovanie vitálnych funkcií s využitím dostupnej monitorovacej techniky počas anestézie,
 • zavádzanie centrálnych venóznych katétrov a invazívne meranie tlakov počas anestézie,
 • pooperačná starostlivosť, hodnotenie všetkých dostupných laboratórnych, biochemických a hematologických vyšetrení v budiacej miestnosti,
 • liečba pooperačnej bolesti,
 • prevencia pooperačného vracania a nauzey,
 • posudzovanie porúch homeostázy vnútorného prostredia, analýza bežných a špeciálnych laboratórnych vyšetrení v budiacej miestnosti.
Intenzívna medicína:
 • komplexná liečba pacientov v kritickom stave,
 • diagnostické a terapeutické výkony u pacientov so zlyhaním vitálnych funkcií,
 • hodnotenie všetkých dostupných laboratórnych, biochemických a hematologických vyšetrení,
 • posudzovanie porúch homeostázy vnútorného prostredia,
 • analýza bežných a špeciálnych laboratórnych vyšetrení,
 • hodnotenie stavu výživy, zabezpečenie enterálnej výživy, zostavenie a podávanie parenterálnej výživy,
 • kardio-pulmo-cerebrálna resuscitácia,
 • oxygenoterapia,
 • intubácia dýchacich ciest a zaistenie obtiažnych dýchacích ciest u kriticky chorých pacientov,
 • invazívna a neinvazívna umelá ventilácia pľúc, vysokofrekvenčná ventilácia pľúc,
 • elektrická a farmakologická liečba porúch rytmu u kriticky chorých,
 • monitorovanie srdcového výdaja – katetrizácia pľúcnice, monitorovanie obehového systému s analýzou artériovej krivky,
 • vykonávanie pleurálnej punkcie a hrudnej drenáže so systémom odsávania aj pod kontrolou USG u pacientov v kritickom stave,
 • vykonávanie endoskopických metód (laryngoskopia, bronchoskopia),
 • vykonanie a zhodnotenie záznamu EKG a monitorovania EKG s analýzou dysrytmií u kriticky chorého pacienta,
 • komplexné monitorovanie vitálnych funkcií s využitím dostupnej monitorovacej techniky pacientov v kritickom stave ( saturácia kyslíka, EKG, kapnografia, neinvazívne meranie krvného tlaku, invazívne meranie artériového tlaku a srdcového výdaja, meranie intrakranialneho a intraabdominálneho tlaku),
 • zavádzanie CVK katétrov, HD katétrov, tunelizovaných CVK katétrov,
 • indikácia na echokardiografiu, ultrasonografiu, počítačovú tomografiu, nukleárnu magnetickú rezonanciu a ďalšie zobrazovacie metódy,
 • indikácie a zostavenie liečebnej výživy, podávanie enterálnej a parenterálnej výživy,
 • intenzívna liečba naliehavých stavov, ako sú poruchy vedomia a správania, šok, obehové, respiračné, pečeňové, obličkové zlyhanie,
 • indikácia a zavádzanie dočasnej kardiostimulácie,
 • zavedenie nazogastrickej sondy, zavedenie hemostatickej sondy (Blakemoreova-Sengstakenova sonda), vykonávanie perkutánnej gastrostómie,
 • liečba porúch homeostázy, najmä acidobázickej rovnováhy, porúch metabolizmu vody a elektrolytov a problémov vnútorného prostredia,
 • indikácie a vykonávanie eliminačnej liečby, u pacientov so zlyhaním obličiek, pečene a intoxikáciách,
 • indikácia a vykonanie perkutánnej tracheostómie.

Odborné aktivity

Publikačná činnosť:
 • odborné časopisy,
 • vedecké zborníky.
Organizačná činnosť v oblasti vzdelávania a vedy:
 • organizácia vedeckých podujatí v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na regionálnej a slovenskej úrovni,
 • aktívna účasť na vzdelávacích aktivitách s medzinárodnou účasťou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína organizovaných slovenskou a európskou spoločnosťou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
Projekty:
Anestéziológia:
 • pooperačná nauzea a vracanie,
 • artériova hypertenzia a anestézia,
 • kurarizácia v anestéziológii,
 • detská anestéziológia vo všeobecnej nemocnici,
 • geriatrická anestézia.
Intenzívna medicína:
 • tupá trauma pľúc v intenzívnej medicíne,
 • ventilátorová tracheobronchitída,
 • rabdomyolýza u kriticky chorých pacientov,
 • masívne transfúzie a život ohrozujúce krvácanie,
 • etické otázky v intenzívnej medicíne.
Ošetrovateľstvo:
 • detská anestézia a bolesť v perioperačnom období,
 • regionálne techniky v anestéziológii,
 • nozokomiálne infekcie dýchacieho traktu u kriticky chorých,
 • etické otázky ošetrovateľského procesu u kriticky chorých pacientov,
 • syndróm vyhorenia u personálu na JIS.

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...