Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie

Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie

Perinatologické centrum FNsP J. A. Reimana Prešov bolo zaradené do siete neonatologických pracovísk rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva, uverejneného vo Vestníku MZ SR, čiastka 9-16, zo dňa 1. marca 2006, s účinnosťou od 15. 3. 2006. Je priestorovo aj personálne pokračovateľom v činnosti Oddelenia neonatológie a perinatológie I FNsP J. A. Reimana Prešov. Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie I poskytuje diagnostickú a liečebno – preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života, pri predčasne narodených deťoch do 1. mesiaca a dlhšie. Starostlivosť o novorodenca sa opiera o moderné poznatky o gravidite, prenatálnom vývoji plodu, pôrode, fyziológii a patológii novorodenca, s cieľom záchrany života a prevencie dlhodobej chorobnosti dieťaťa. Poskytujeme nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre pacientov zo spádovej oblasti Prešovského kraja a časti Košického kraja (Prešov, Bardejov, Svidník, Poprad, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovńa).
Spolupracujeme s pracoviskom gynekológie a pôrodníctva, so všeobecnými lekármi so špecializáciou v pediatrii, so špecializovanými odbormi – neurológia, oftalmológia, rehabilitácia, detská chirurgia, genetika, kardiológia. S cieľom zlepšiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v neonatológii u absolventov lekárskych fakúlt a fakúlt so zameraním na ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu, podieľame sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní ich poslucháčov. Oddelenie je súčasťou Fakulty zdravotníctva PU Prešov.
Perinatologické centrum FNsP J. A. Reimana Prešov bolo zaradené do siete neonatologických pracovísk rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva uverejneného vo Vestníku MZ SR, čiastka 9-16, zo dňa 1. marca 2006, s účinnosťou od 15.3.2006. Je priestorovo aj personálne pokračovateľom v činnosti Oddelenia neonatológie a perinatológie I FNsP J. A. Reimana Prešov. Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie I poskytuje diagnostickú a liečebno – preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života, pri predčasne narodených deťoch do 1. mesiaca a dlhšie. Starostlivosť o novorodenca sa opiera o moderné poznatky o gravidite, prenatálnom vývoji plodu, pôrode, fyziológii a patológii novorodenca, s cieľom záchrany života a prevencie dlhodobej chorobnosti dieťaťa. Poskytujeme nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre pacientov zo spádovej oblasti Prešovského kraja a časti Košického kraja (Prešov, Bardejov, Svidník, Poprad, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa).
S cieľom zlepšiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v neonatológii u absolventov lekárskych fakúlt a fakúlt so zameraním na ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu, podieľame sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní ich poslucháčov. Oddelenie je súčasťou Fakulty zdravotníctva PU Prešov. Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie I zabezpečuje komplexnú – štandardnú a intezívnu neonatologickú starostlivosť.
Novorodenecké oddelenie poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života, u predčasne narodených detí do 1. mesiaca korigovaného veku, hranicu však nemožno stanoviť presne.
Na dosiahnutie vysokej úrovne poskytovanej starostlivosti, vysokej profesionality a ekonomickej efektívnosti využívame systém regionalizácie a centralizácie na princípe diferencovanej starostlivosti.
Každému novorodencovi sa bezprostredne pri pôrode poskytuje kvalifikovaná starostlivosť. Organizuje a vykonáva ju lekár – neonatológ alebo pediater, s odbornou zdravotníckou praxou v neonatológii a s absolvovaným platným kurzom z resuscitácie novorodenca. Ak nie je prítomný, zodpovedá za adekvátnu starostlivosť o novorodenca až do príchodu neonatológa lekár – pôrodník, zodpovedný za pôrod. Po pôrode fyziologického novorodenca prvé ošetrenie vykoná sestra (so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, s absolvovaným platným kurzom z resuscitácie novorodenca v rámci sústavného vzdelávania) alebo pôrodná asistentka, v prípade potreby a podľa konkrétnych podmienok zdravotníckeho zariadenia. Neonatológ na základe priebehu gravidity a pôrodu, bezprostrednej popôrodnej adaptácie novorodenca a jeho klinického stavu rozhodne o spôsobe ďalšej starostlivosti, prípadne prekladu na špecializované pracovisko. Neonatológ zabezpečuje aj starostlivosť o patologického, kriticky chorého novorodenca a novorodenca so zlyhaním vitálnych funkcií. Za ošetrovateľskú starostlivosť novorodenca zodpovedá sestra (so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v neonatológii). Štruktúra pracovísk je daná princípmi centralizácie a diferenciácie neonatologickej starostlivosti podľa závažnosti odchýlok zdravotného stavu novorodenca.
Celý postup liečebnej starostlivosti riadi, a za jeho realizáciu zodpovedá, primárka, v jej neprítomnosti zástupkyňa primárky. Prevádzka na oddelení je stanovená ďalej popísaným denným poriadkom, ktorý zostavuje primár  a schvaľuje riaditeľ nemocnice.
Po ošetrení a vstupnom vyšetrení pacienta lekárom je pacient, vybavený príslušnou dokumentáciou, prijatý na jednotlivý úsek oddelenia. Starostlivosť o pacienta preberá izbový lekár.
Izbový lekár referuje primárovi oddelenia, alebo jeho zástupcovi, o každom prijatom pacientovi. V prípade akútneho stavu poskytuje okamžite nevyhnutné diagnosticko-liečebné opatrenia,  prípadne konzultuje stav s nadriadeným. Realizuje odporúčané vyšetrenia, objednáva na ďalšie odborné vyšetrenia, vypisuje žiadanky na tieto vyšetrenia a usmerňuje zdravotné sestry v ich činnosti. Kontinuálne sleduje zdravotný stav pacienta. Podľa svojej kvalifikácie a závažnosti stavu pacienta, buď samostatne alebo po konzultácii s primárom, zástupcom primára, príp. vedúcim lekárom jednotlivých úsekov, indikuje vyšetrenia, hodnotí výsledky a ordinuje liečbu. Na vyšetrenia, po náležitom poučení matky dieťaťa, získa jej písomný súhlas.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...