Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov

Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov

Zriaďuje sa pri samostatných novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách. 24 hodinovú starostlivosť o pacienta zabezpečuje neonatológ a sestra so špecializáciou v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, obaja s absolvovaným platným kurzom z resuscitácie novorodenca, v rámci sústavného vzdelávania, doškolením a odbornou zdravotníckou praxou v neonatologickej intenzívnej starostlivosti.   Etiologická a symptomatologická rôznorodosť patologických stavov si nevyhnutne vyžaduje primerané personálne obsadenie, priestorové a funkčné prístrojové vybavenie a 24 hodinovú dostupnosť urgentných laboratórnych a konziliárnych vyšetrení. Vedením úseku je poverený neonatológ. Na tomto úseku je potrebný informovaný súhlas matky dieťaťa so všetkými vyšetrovacími a liečebnými postupmi a s podávaním krvi a krvných derivátov jej dieťaťu. Zabezpečuje intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých novorodencov, u ktorých je prítomná dynamika zlepšovania zdravotného stavu.

Súčasťou úseku je neonatologický transportný systém.

Kritériá hospitalizácie na jednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodencov

  • novorodenci s gestačným vekom 29 – 34 týždňov
  • pôrodná hmotnosť novorodenca 1250 – 1999 g
  • zlyhávanie vitálnych funkcií novorodencov nad 28. t. / 1250 g
a) kompletné neinvazívne monitorovanie
b) distenčná liečba, prípadne konvenčná mechanická ventilácia s FiO2 menej ako 0,6 alebo v trvaní menej ako 7 dní u detí s pôrodnou hmotnosťou nad 1250 g a gestačným vekom viac ako 28 týždňov
c) liečba hypotenzie a šoku
d) poruchy vnútorného prostredia, ovplyvniteľné konvenčnou liečbou
  • ochorenia vyžadujúce osobitné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské zásahy
a) úplná parenterálna výživa, trvajúca menej ako 10 dní
b) závažné neurologické poruchy
c) dieťa drogovo závislej matky
d) výmenná transfúzia
e) liečba závažných infekcií
f) terminálna starostlivosť o zomierajúceho novorodenca
g) starostlivosť o novorodencov, preložených z vyšších úrovní
Odchýlky zdravotného stavu novorodencov, presahujúce kritériá hospitalizácie na JRSN, je ošetrujúci lekár povinný konzultovať s neonatologickým pracoviskom vyššieho typu.
Lokalizácia
Pavilón starej pôrodnice
1. poschodie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...