Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Koncepcia odboru

Radiačná onkológia je samostatný základný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá teóriou a praxou liečebnej aplikácie ionizujúceho žiarenia. Vychádza z vedeckých poznatkov rádiobiológie, rádiofyziky a radiačných techník, ktoré aplikuje pri rozličných chorobných stavoch, predovšetkým však pri liečbe zhubných nádorov.
Hlavnou náplňou odboru radiačná onkológia je liečba zhubných nádorov a niektorých nenádorových ochorení s využitím ionizujúceho žiarenia. Vykonáva sa ako liečba samostatná alebo v kombinácii s inými liečebnými postupmi (chirurgická liečba, chemoterapia, hormonoterapia). Odbor radiačnej onkológie sa zaoberá tiež problematikou komplexnej diagnostiky a liečby zhubných nádorov, ktoré obsahujú nasledujúce činnosti:
 • komplexné diagnostické zhodnotenie klinických, laboratórnych, patologických a ostatných nálezov u pacientov s nádorovým ochorením, (vykonávanie diagnostických vyšetrení a zákrokov na presné určenie klinického štádia). Mimoriadny význam má zhodnotenie nálezov zobrazovacích metód,
 • liečebná aplikácia ionizujúceho žiarenia v prevažnej väčšine nádorových ochorení na základe štandardných liečebných postupov. Táto liečba sa aplikuje samostatne alebo v kombinácii s inými liečebnými modalitami, ako sú: liečba cytostatikami, hormonálna liečba, podporná liečba. Za uvedené modality, ktoré sa aplikujú ako liečba konkomitantná a potenciačná, zároveň s liečbou ionizačným žiarením, plne zodpovedá radiačný onkológ,
 • doliečovanie a dispenzarizácia chorých po liečbe žiarením,
 • zisťovanie recidív a účasť na ich liečbe,
 • liečebná aplikácia ionizujúceho žiarenia pri benígnych ochoreniach a nádoroch neistého správania,
 • vykonávanie konziliárnej činnosti pre ostatné odbory,
 • účasť na zdravotnej výchove obyvateľstva,
 • účasť na klinickom výskume v oblasti rádioterapie, rádiofyziky a rádiobiológie podľa medzinárodne uznaných pravidiel,
 • výchova a kontinuálne vzdelávanie pracovníkov odboru.

Výkony

 • radikálna protinádorová hĺbková rádioterapia (fotóny),
 • samostatná resp. pooperačná rádioterapia, komplexné spektrum rádioterapeutických výkonov pri všetkých hore uvedených diagnózach,
 • predoperačná rádioterapia pri nádoroch konečníka, pažeráka, prsníka, pľúc atď.,
 • radikálna protinádorová rádioterapia povrchová (elektróny),
 • samostatná resp. pooperačná rádioterapia,
 • najmä pri nádoroch kože, mäkkých tkanív, ako boost po limitovaných operačných výkonoch na prsníku a pri povrchovo uložených nádoroch, umiestnených nad rádiosenzitívnymi tkanivami,
 • paliatívna rádioterapia (fotóny, elektróny),
 • diseminované nádory, lokálne pokročilé nádory,
 • nenádorová rádioterapia,
 • antalgická protizápalová rádioterapia je aplikovaná na rtg ožarovacom prístroji pri ortopedických diagnózach, pozápalových stavoch a pod.,
 • aplikácia konkomitantnej chemoterapie, za účelom senzibilizácie nádorov pri karcinómoch hlavy a krku, gastrointestinálneho traktu a pri gynekologických nádoroch,
 • dozimetria lineárneho urýchľovača (v denných, mesačných a polročných intervaloch), dozimetria ožarovacieho prístroja v polročných intervaloch,
 • konziliárne vyšetrenia onkologických pacientov so zameraním na indikácie rádioterapie vrátane onkologickej komisie pri poliklinickom oddelení klinickej onkológie raz týždenne,
 • dispenzarizácia onkologických pacientov po ukončení onkologickej liečby,
 • ošetrovateľská starostlivosť podľa jednotlivých ošetrovateľských štandardov,
 • oddelenie je školiacim miestom pre študentov Fakulty zdravotníctva.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...