Ambulancia klinickej onkológie 1 – príjmová a konziliárna

Ambulancia klinickej onkológie 1 – príjmová a konziliárna

Vykonáva príjem pacienta, lekár poučí pacienta o charaktere ochorenia, o charaktere vyšetrení a o plánovanej liečbe, získa súhlas pacienta, eventuálne zákonného zástupcu, na liečbu s jeho podpisom na predpísaný formulár, ktorý je založený v zdravotnej dokumentácii pacienta. Takýto postup je u pacienta prijímaného na začatie onkologickej liečby, ale aj pri príjme na opakovanú liečbu, event. aj pri prijatí kvôli výrazným komplikáciám po chemoterapii alebo pri prijatí na symptomatickú liečbu. Po skončení pracovnej doby je príjem pacienta zabezpečovaný službou ÚPS na príjmovej ambulancii  Internej kliniky I FNsP. 

Konziliárne vyšetrenie

Oddelenie klinickej onkológie poskytuje konziliárne vyšetrenia cestou konziliárnej ambulancie, v súvislosti s  onkologickou liečbou – chemoterapeutickou, imunochemoterapeutickou,  hormonálnou, a konkomitantnou s rádioterapiou, ako možných liečebných modalít v multidisciplinárnom prístupe k liečbe nádorového ochorenia. Túto konziliárnu činnosť poskytuje všetkým oddeleniam FNsP, a tiež pre zdravotnícke zariadenia. Konziliárnu činnosť vykonáva primárka oddelenia alebo jej zástupkyňa. Vyšetrenia chodiacich pacientov sú vykonávané na konziliárnej ambulancii, imobilných pacientov na príslušnom oddelení.

V rámci FNsP 1x týždenne zasadá onkologická komisia, na ktorej sa zúčastňuje klinický onkológ, rádioterapeut, chirurg a ďalší odborní lekári podľa druhu ochorenia.

Po komplexnom zhodnotení zdravotnej dokumentácie pacienta, histologického vyšetrenia, klinického štádia nádorovej choroby a po klinickom vyšetrení pacienta sa určí optimálny liečebný   postup s časovou následnosťou operácie, chemoterapie, imunoterapie a rádioterapie.

V onkologickej komisii sú prejednávaní najmä pacienti s novozistenými nádorovými ochoreniami, resp. s recidívami nádoru alebo progresívnym ochorením. Komisia vykonáva konziliárne vyšetrenia, z ktorých   je vyhotovený písomný záznam so záverečnou diagnózou, odporúčaním liečebného postupu a uvedením dátumu začatia liečby.V prípade, že naše zdravotnícke zariadenie nemôže poskytnúť potrebnú liečbu, pacienti sú odosielaní na špecializované pracovisko.

Onkologická komisia zasadá každý štvrtok od 9:00 h. do 13:00 h. v príjmovej a konziliárnej ambulancii.

Lokalizácia
Onkologicko – hematologický pavilón, 1. poschodie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
07:00 – 09:00
ODBERY
09:00 – 14:00
VYŠETRENIA
14:00 – 15:00
ADMINISTRATÍVA
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...