Zdravotná starostlivosť

Koncepcia odboru

Klinická onkológia je samostatný klinický odbor medicíny, ktorý sa zaoberá epidemiológiou, prevenciou, skríningom, diagnostikou, liečbou a prognózou zhubných nádorov. Klinická onkológia spája viaceré čiastkové odbory, zaoberajúce sa diagnostikou a liečením onkologických ochorení. Úzko spolupracuje s rádioterapiou a ďalšími odbormi (chirurgiou, interným lekárstvom, gynekológiou a ďalšími internistickými a chirurgickými odbormi).

Klinická onkológia odbornou náplňou zabezpečuje starostlivosť o chorých so zhubnými nádormi. Odbor využíva výsledky experimentálneho a klinického onkologického výskumu a zabezpečuje ich použitie v praxi.


Výkony – ambulantné

1. ambulantné podávanie  chemoterapie: 

 • adjuvantná chemoterapia
 • neoadjuvantná chemoterapia
 • paliatívna chemoterapia
 • konkomitantná chemorádioterapia
 • biologická liečba
 • symptomatická liečba
 • podávanie transfúznych liekov

2. ambulantné podávanie imunomodulačnej liečby:

 • nízkodávková chemoterapia
 • kombinovaná imunochemoterapia

3.  podávanie hormonálnej liečby:

 • injekčná forma – zvyčajne 1x mesačne
 • perorálna forma – denné užívanie
 • podávanie špeciálnych liekov – napr. bisfosfonáty (kostné mts)

Výkony – počas hospitalizácie

 • adjuvantná chemoterapia
 • neoadjuvantná chemoterapia
 • paliatívna chemoterapia
 • konkomitantná chemorádioterapia
 • symptomatická liečba
 • podávanie imunomodulačnej liečby 
 • nízkodávková chemoterapia
 • kombinovaná imunochemoterapia
 • vysokodávková imunoterapia
 • podávanie transfúznych liekov
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...