Oddelenie úrazovej chirurgie

Oddelenie úrazovej chirurgie

Oddelenie úrazovej chirurgie je organizačnou jednotkou FNsP J. A. Reimana v Prešove, ktorá zároveň slúži ako klinické pracovisko pre Fakultu zdravotníctva Prešovskej univerzity. Naše ambulancie sú umiestnené v suteréne chirurgického monobloku a sú priamo prepojené na príjem pacientov, dovezených Záchranou zdravotnou službou. V rámci ústavnej pohotovostnej služby je to ambulancia na ošetrenie zatvorených poranení a ambulancia s vybavením pre ošetrenie otvorených úrazov, inak slúžia ako ambulancia príjmová, kontrolná a konziliárna. Pri ambulanciách je umiestnená sadrovňa. Realizujeme liečbu pacientov v celom rozsahu náplne úrazovej chirurgie, a to v úzkej spolupráci s ostatnými oddeleniami FNsP. Naše pracovisko sa podieľa na vedecko-výskumnej činnosti, uverejňujeme články v odborných periodikách a prezentujeme naše výsledky na odborných fórach doma i v zahraničí.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...