Kardiocentrum

Kardiocentrum

Je to organizačná jednotka FNsP, ktorej poslaním je zabezpečovať vo svojom spádovom území, na úrovni súčasných poznatkov a postupov, komplexnú ambulantnú a nemocničnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientov s vrodenými a získanými chorobami srdca a veľkých ciev a v rámci Kliniky kardiológie zabezpečovať výučbu študentov Fakulty zdravotníckych odborov PU. V ambulantnej starostlivosti zabezpečuje diagnostiku a dispenzarizáciu závažných vrodených a získaných ochorení srdca a veľkých ciev a ich liečbu v spolupráci s ďalšími odbornými ambulanciami a oddeleniami FNsP. V ústavnej starostlivosti zabezpečuje neinvazívnu a invazívnu diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych chorôb. Zabezpečuje vo svojom spádovom území implantáciu trvalých kardiostimulátorov. Podieľa sa na vedeckovýskumnej činnosti a výchove pracovníkov. V tejto oblasti spolupracuje s ďalšími nemocnicami, zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí. Poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov so srdcovým ochorením ako v rámci diagnostiky, tak i širokú škálu liečebných výkonov. Celým radom aktivít sa zaraďuje medzi popredné kardiologické pracoviská v SR.
Kardiocentrum tvorí:
  • arytmologická jednotka,
  • koronárna jednotka,
  • lôžková ošetrovacia jednotka,
  • jednotka neinvazívnej kardiológie,
  • jednotka intervenčnej kardiológie
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...