Lôžková časť

Lôžková časť


Arytmologická jednotka a Koronárna jednotka

Arytmologická jednotka poskytuje vo svojom spádovom území zdravotnú starostlivosť chorým s prognosticky a hemodynamicky závažnými poruchami srdcového rytmu a zabezpečuje implantáciu trvalých kardiostimulátorov.
Sú na nej hospitalizovaní:
 • pacienti so život ohrozujúcimi poruchami rytmu (okrem porúch rytmu pri akútnom infarkte myokardu),
 • pacienti indikovaní k trvalej kardiostimulácii, pred a po implantácii,
 • pacienti s paroxyzmálnymi supraventrikulárnymi tachydysrytmiami, za účelom medikamentóznej alebo elektrickej kardioverzie alebo inej impulzoterapie.
Koronárna jednotka poskytuje vo svojom spádovom území zdravotnú starostlivosť chorým s naliehavými, život ohrozujúcimi, kardiologickými stavmi, vyžadujúcimi intenzívnu starostlivosť, monitorovanie vitálnych funkcií, hemodynamické monitorovanie a kardiopulmonálnu resuscitáciu.
Na arytmologickej a koronárnej jednotke sú hospitalizovaní pacienti:
 • s akútnymi koronárnymi syndrómami a ich komplikáciami,
 • pred a po primárnej a rescue PKI,
 • so život ohrozujúcimi poruchami rytmu,
 • s arytmiami, vyžadujúcimi urgentnú elektrickú kardioverziu, event. dočasnú kardiostimuláciu,
 • s akútnym srdcovým zlyhaním alebo s akútne zhoršeným chronickým srdcovým zlyhávaním,
 • s pľúcnou embóliou
 • s  tamponádou srdca,
 • s disekciou aorty,
 • s kardiogénnym šokom.
Lokalizácia
Internistický monoblok
3. poschodie
Telefón
+421 51/7011530 – vedúci lekár Arytmologickej a koronárnej jednotky
+421 51/7011536, +421 51/7011534 – pracovne lekárov, služba
+421 51/7011214 – zákroková miestnosť
+421 51/7011444 – sestry – Arytmologická jednotka
+421 51/7011547 – staničná sestra
+421 51/7011512 – sestry – Koronárna jednotka
+421 51/7011512 – konziliárne vyšetrenia

 


Lôžková ošetrovacia jednotka

Lôžková ošetrovacia jednotka poskytuje vo svojom spádovom území zdravotnú starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnym ochorením a  zabezpečuje neinvazívnu a invazívnu diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych chorôb.
Na lôžkovej ošetrovacej jednotke sú hospitalizovaní pacienti:
 • indikovaní k trvalej kardiostimulácii, pred a po implantácii,
 • s paroxyzmálnymi supraventrikulárnymi tachydysrytmiami, za účelom medikamentóznej alebo elektrickej kardioverzie alebo inej impulzoterapie,
 • za účelom nastavenie protektívnej antiarytmickej liečby – pacienti s recidivujúcimi tachydysrytmiami, prognosticky a hemodynamicky závažnými poruchami rytmu,
 • pacienti indikovaní k rádiofrekvenčnej katétrovej ablácii a ICD (implantabilný kardiovert defibrilátor),
 • za účelom diferenciálnej diagnostiky a liečby synkop,
 • indikovaní na resynchronizačnú liečbu pre kardiálnu insuficienciu.
 • indikovaní k invazívnemu elektrofyziologickému vyšetreniu,
 • s vrodenými a získanými srdcovými chybami, indikovaní k operačnému riešeniu a ich komplikácie,
 • s kardiomyopatiou pred plánovanou transplantáciou srdca,
 • pred a po invazívnom elektrofyziologickom vyšetrení,
 • pred a po koronárografickom vyšetrení,
 • pred a po elektívnej PKI,
 • s trombom a nádorom srdca,
 • kardiálne dekompenzovaní pacienti.
Lokalizácia
Internistický monoblok
5. poschodie
Telefón
+421 51/7011706 – primár Kardiocentra
+421 51/7011267 – vedúci lekár Lôžkovej ošetrovacej jednotky
+421 51/7011766 – vedúca sestra
+421 51/7011827 – vyšetrovňa
+421 51/7011266 – inšpekčná izba sestier
+421 51/7011267 – pracovňa lekárov
+421 51/7011798 – pracovňa lekárov – lekárky
+421 51/7011532 – pracovňa lekárov – služba
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...