Oddelenie chirurgie

Oddelenie chirurgie

Je to organizačná jednotka FNsP, ktorej poslaním je zabezpečovať vo svojom spádovom území, na úrovni súčasných poznatkov a postupov, komplexnú ambulantnú a nemocničnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientov s chirurgickým ochorením a v rámci Kliniky chirurgie zabezpečovať výučbu študentov Fakulty zdravotníctva PU.
V ambulantnej starostlivosti v rámci príjmovej ambulancie Kliniky chirurgie, ale i ústavnej pohotovostnej chirurgickej služby, zabezpečuje diagnostiku náhlych brušných príhod, poskytuje konziliárnu činnosť pre rajónne chirurgické ambulancie, pre celý región Prešovského kraja poskytuje špecializované ambulantné služby v odbore detská chirurgia, onkochirurgia a miniinvazívna chirurgia. V rámci základnej onkologickej starostlivosti zabezpečuje aj dispenzarizáciu pacientov ohrozených onkologickým ochorením.
V ústavnej starostlivosti zabezpečuje diagnostiku, konzervatívnu i chirurgickú liečbu celej škály chirurgických ochorení v dutine brušnej, hrudnej, operácie štítnej žľazy, prsníkov a onkologických ochorení. Táto starostlivosť je rozčlenená na aseptickú a septickú časť. Pre závažné ochorenia s náhlymi brušnými príhodami a ťažké pooperačné stavy slúži jednotka intenzívnej starostlivosti.
Klinika chirurgie sa podieľa na vedecko-výskumnej činnosti a výchove pracovníkov. V tejto oblasti spolupracuje s ďalšími nemocnicami, zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...